Verberg het menu

Sociale en doelmatige aanpak

Wat willen we bereiken?

In het sociale domein doet de gemeente een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun sociale omgeving. Wie zelfredzaam is, kan zoveel mogelijk zelf zijn zorg organiseren zodat de beperkte middelen die de gemeente tot haar beschikking heeft, beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare inwoners. Doel is dat elke inwoner die hulp nodig heeft, ook daadwerkelijk geholpen wordt zodanig dat deze kan participeren op de wijze die bij hem past en waarbij de inwoner maximaal zijn eigen kwaliteiten kan gebruiken.

De zorg organiseren wij integraal, zo dichtbij, kort en eenvoudig als mogelijk vanuit het principe één gezin/huishouden, één plan. Integrale zorg is het leveren van fysiek, psychische e/o financiële ondersteuning, uitgaande van de te behalen klantdoelen, en kan vanuit zowel Wmo, Jeugdwet als P-wet of een combinatie daarvan worden bekostigd.

Preventie, lichte hulp en ambulante zorg wordt laagdrempelig, dichtbij en direct aangeboden. Zorgorganisaties bieden deze zorg in goede samenwerking met diverse partners. Ze kunnen voorzien in zorg aan alle inwoners, zowel kinderen als hun ouders in de directe leefomgeving, op plaatsen waar ze dagelijks komen: werk, consultatiebureau, school en vrije tijdsbesteding (sport, amateurkunst etc.), Hierin wordt door de professionals van Ons-Welzijn en gemeentelijke consulenten nauw samengewerkt met de huisartsen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Op een excellente wijze invoeren van het nieuwe sociale beleid.
  • Als het gaat om preventie worden basisvoorzieningen belangrijk. Voor jeugdigen is dat bijv. het jongerenwerk en begeleiding binnen de onderwijsketen’. Voor volwassenen is dat het behoud van de factor ‘tijd en aandacht’ die vooral geleverd wordt door het product ‘hulp bij het huishouden’. Deergelijke voorzieningen willen we kwalitatief minimaal op het huidige niveau houden maar tegelijkertijd inpassen in het sociale domein. Daar waar de ondersteuning nog wordt verstrekt in de vorm van individueel maatwerk, willen we voorstellen doen voor omvorming naar algemene voorzieningen. Voor dit transformatie traject willen we een BOB-traject van beeld-, oordeel- en besluitvorming opzetten met de raad en overige betrokken partijen. 
  • In de hulpverlening richting gezinnen is het doel: weer meedoen in de samenleving en het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen die bijdragen aan deze doelstelling zijn:

- Gemeenschappelijk orgaan Openbaar Basisonderwijs 

In de gemeenschappelijke regeling voor de ‘Openbaar OnderwijsGroep’ (OOG) zijn de wettelijk verplichte taken van gemeenten ondergebracht. Kerntaak is op afstand toezicht houden op ontwikkelingen en op materiële kenmerken en waarden van het openbaar onderwijs. Het orgaan voert zelf geen onderwijstaken uit.

- Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

De RAV is een gemeenschappelijke regeling van 45 gemeenten. De RAV verzorgt het ambulancevervoer, houdt de meldkamer ambulancezorg in stand en levert een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Gemeenten betalen sinds 2012 geen bijdrage meer voor de RAV. Er wordt onderzoek gedaan naar welke organisatievorm in de toekomst past bij de RAV en wat daarin de wettelijke mogelijkheden zijn.

- Centrumregeling Jeugd Noordoost Brabant

18 gemeenten in Noordoost Brabant kopen gezamenlijk de jeugdhulp in. Daarvoor is een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente ('s Hertogenbosch). Gezamenlijke inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor aanbieders, efficiëntere inkoop en een betere positie in de onderhandeling met aanbieders. Een aantal taken (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg) moeten gemeenten verplicht gezamenlijk inkopen.
De regeling draagt bij aan de doelstelling sociale en doelmatige aanpak.

Prestatie-indicatoren

Indicator Jongeren met een delict voor de rechter
Prognose 2017 % 12 tm 21 jarigen 
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Melding kindermishandeling
Prognose 2017 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl  (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Jongeren (tm 18 jaar) met jeugdhulp
Prognose 2017 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Jongeren (tm 18 jaar) met jeugdbescherming
Prognose 2017 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Jongeren (tm 23 jaar) met jeugdreclassering
Prognose 2017 %
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Prognose 2017 Aantal per 10.000 inwoners
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017