Verberg het menu

Paragrafen

De verslaggevingsregels voor het opstellen van de Programmarekening zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens deze regels moet de gemeente 7 paragrafen opnemen. Dit zijn:

Met ingang van deze Programmabegroting hebben wij er een paragraaf 'Sociaal Domein' aan toegevoegd. De raad wordt tussentijds geinformeerd over dit thema en met deze paragraaf wordt het 'Sociaal Domein' ook geïntegreerd in de planning en controlcyclus.

In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van hoe wij grip proberen te houden op de zeven bovenstaande activiteiten. Daarnaast bevatten de paragrafen een dwarsdoorsnede van de Programma’s vanuit onderwerpen waaraan politiek of financiële risico’s verbonden zijn.