Verberg het menu

Bedrijfsvoering

Inleiding

Met de introductie van het programma Bedrijfsvoering worden de bedrijfsvoeringsfuncties en de overhead volgens de definitie zoals opgenomen in de notitie overhead met ingang van dit jaar toegelicht in het programma. De wetgever heeft echter vooralsnog besloten om ook een paragraaf verplicht te stellen. Wij gebruiken de paragraaf voor het presenteren van het nieuwe overzicht van baten en lasten.

Overzicht baten en lasten

In dit overzicht wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de overhead in het overzicht baten en lasten tot uitdrukking komt. In de programmabegroting en de programmarekening moet met ingang van 2017 ten eerste het overzicht baten en lasten op het niveau van de programma's en overzichten worden gepresenteerd  Leidend hierbij zijn BBV artikelen 17 (programmabegroting) en 27 (programmarekening).

Begrotingsjaar 2017 Lasten Baten Saldo
Overzicht baten en lasten (x € 1.000) (+ = nadeel, - = voordeel)
Programma Duurzaam wonen en ondernemen 18.578 18.650 -72
Programma Maximaal meedoen 47.421 11.788 35.632
Programma Goed leven en ontmoeten 23.553 5.979 17.574
Programma Veilig gevoel 2.294 29 2.265
Programma Dienstbare en betrouwbare overhead 2.565 719 1.846
Programma Bedrijfsvoering 1.008 517 490
       
Algemene dekkingsmiddelen 0 67.576 -67.576
       
Overhead 9.656 144 9.512
       
Heffing VPB 200    
       
Bedrag onvoorzien 25    
       
Saldo van baten en lasten 105.299 105.403 -104
       
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma 6.867 5.941 927
       
Resultaat     823

Overhead

Met ingang van 2017 wordt de overhead centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead, ondersteuning organisatie. Met ingang van 2017 is er een nieuw programma Bedrijfsvoering toegevoegd aan het programmaplan. We hebben een clustering aangebracht in de functies die samen de totale overhead vormen en feitelijk onze bedrijfsvoering omvat. Die concrete doelstellingen per functie zijn verder uitgediept, in navolging van de overige programma's uit het programmaplan. Hiermee is er dus zowel beleidsmatig als financieel sprake van centralisatie van het begrip overhead. 

Berekening opslagpercentage overhead van de tarieven lokale heffingen

Zoals eerder vermeld wordt de overhead niet meer toegerekend aan alle producten. Voor de berekening van de lokale heffingen en andere kostendekkende tarieven dienen we extra comptabel echter wel een component overhead te berekenen. Op deze manier worden alle kosten in een tarief omgeslagen en ontstaat er door deze systeemwijziging geen begrotingstekort.

De wetgever laat gemeente redelijk vrij in de methodiek van toerekenen. Wel is het noodzakelijk om de gekozen methodiek vast te leggen in de financiele verordening van de gemeente.

In Uden is gekozen voor de methode van 'toerekenen op basis van personeelslasten'. De formule die hiervoor geldt is

((personeelslasten taakveld + inhuur derden taakveld)/(totale personeelslasten alle taakvelden+inhuur derden alle taakvelden exclusief overhead)) x overhead= opslag taakveld

Deze methode sluit het best aan bij de tot nu toe gehanteerde systematiek. De uitkomst van de gekozen methode resulteert in een opslagpercentage van 63,96%.

Heffing VPB

Met ingang van 2016 zijn gemeenten Vennootschapsbelastingplichtig. Alle gemeentelijke activiteiten zijn hiervoor tegen het licht gehouden en getoetst aan de wetgeving hieromtrend. Voorlopige conclusie is dat alleen de gemeentelijke grondexploitaties (GREXEN) belastingplichtig zijn. Wij ramen vooralsnog jaarlijks € 200.000. De eventuele aanslag wordt gedekt door een bijdrage uit de Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitaties.

Bedrag onvoorzien

De Udense P&C cyclus heeft vier (financiële) bijsturingsmomenten. Daarnaast beschikken we sinds 2010 over een adequaat risicobeleid. Deze combinatie heeft het daarnaast in stand houden van een 'post onvoorzien' feitelijk overbodig gemaakt. Om toch aan de wettelijke vereisten van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 8 en artikel 17) te voldoen ramen we met ingang van programmabegroting 2016 een incidentele post onvoorzien van € 25.000.

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Artikel 66 van de nieuwe BBV verplicht gemeenten om alle kosten en opbrengsten met ingang van 2017 in te delen naar taakvelden. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de 'algemene dekkingsmiddelen' naar taakveld.

exploitatie-inkomsten (x € 1.000)

2015

rekening

2016

begroting

2017 2018 2019 2020

 
Dividend 10 20 20 20 20 20
Rente eigen vermogen/voorzieningen en rente-resultaat 2.354 2.425 455 524 625 760
Totaal taakveld 0.5 Treasury 2.364 2.445 475 544 645 780
             
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen 4.086 4.117 4.272 4.293 4.327 4.327
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen 4.279 4.538 4.693 4.716 4.754 4.754
Totaal taakveld 0.64 Belastingen overige - - - - - -
             
Algemene uitkering - WMO 2007 3.049 2.481 2.867 2.867 2.867 2.867
Algemene uitkering-Decentralisatie-uitkering WMO huishoudelijke Hulp Toeslag 178 178 - - - -
Algemene uitkering 30.411 32.712 32.056 32.318 32.562 32.904
Algemene uitkering-sociaal deelfonds Jeugd 10.219 9.512 8.910 9.007 9.007 9.009
Algemene uitkering-sociaal deelfonds WMO 2015  4.904 5.433 5.441 5.379 5.325 5.298
Algemene uitkering-sociaal deelfonds participatiebudget 10.045 9.599 8.862 8.206 7.769 7.309
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 58.807 59.916 58.136 57.778 57.531 57.387
             
Totaal algemene dekkingsmiddelen 69.536 71.016 67.576 67.331 67.258 67.249