Verberg het menu

Onderbouwing financieringspositie en rentebeleid

Financieringspositie

De financieringspositie ultimo 2015 was als volgt:

Balans per 31 december 2015 (in miljoenen euro's)

Materiële Vaste activa

-gronden en terreinen

-gebouwen

-wegen, riolering, etc.

-machines

106,0

Eigen vermogen 

-algemene reserves

-bestemmingsreserves

-jaarrekeningresultaat


 

51,6

Financiele Vaste Activa

-verstrekte leningen (woningbouwcorp./derden)

-aandelen

-overige langlopende vorderingen

21,1

Voorzieningen

-t.b.v.verplichtingen

-t.b.v. risico's

-t.b.v.kosten volgend jaar

-t.b.v.specifieke bestedingen

25,9
   

Leningen

-opgenomen geldleningen van banken

94,1
Totaal vaste activa 127,1 Totaal vaste passiva 171,6
       

Voorraden

-Bouwgronden in exploitatie

-Niet in expl genomen bouwgronden

-Overige gronden

45,1    

Overige kortlopende activa

-debiteuren/Nog te ontvangen bedragen

-kas-/banksaldi

16,0

Kortlopende passiva

-crediteuren (nog te betalen bedragen)

-vooruitontvangsten Rijk

16,6 mln
Totaal vlottende activa 61,1 Totaal vlottende passiva 16,6
Balanstotaal 188,2 Balanstotaal 188,2

In de uitvoering van de treasuryfunctie streven wij ernaar om langlopende zaken ook langlopend te financieren en kortlopende activa min of meer in evenwicht te houden met kortlopende passiva. De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten van de financieringsmiddelen worden intern doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente.

Het meerjarig beeld van de financieringspositie is nog steeds lastig te bepalen. Enerzijds is er nog een aanzienlijke hoeveelheid restantkredieten van investeringen die nog niet zijn opgestart c.q. moeten worden afgerond, zie hiervoor de bijlage staat van onderhanden werken. Daarnaast is het toekomstig verloop van de grondexploitatie onzeker. Op termijn is echter wel de verwachting dat het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitatie zal dalen (doordat bouwkavels verkocht worden). Bij het afsluiten van geldleningen zal met deze verwachting rekening worden gehouden.

In onderstaand overzicht is de verwachting ontwikkeling van de financieringspositie weergegeven door middel van een kasstroomoverzicht. Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Op basis van onderstaande kasstroomoverzicht kan geconcludeerd worden dat er in 2016/2017 een langlopende lening afgesloten zal moeten worden. De forse negatieve kasstroom overstijgt namelijk de kasgeldlimiet.  

Kasstroom uit operationele activiteiten: Het eerste deel beschrijft de kasstromen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Dit begint met het rekening-/begrotingsaldo zoals die is vermeld in de programmarekening/-begroting en corrigeert dit bedrag op een aantal punten (geen uitgaven of ontvangsten).
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: het gaat hierbij om de investeringen in materiele vaste activa. Eventuele desinvesteringen worden hierop in mindering gebracht. De investeringen uit investeringsactiviteiten zijn over het algemeen negatief, want betreffen een uitgaande kasstroom. Kasstromen uit investeringsactiviteiten betreffen uitgaven die op de balans geactiveerd worden.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: dit betreffen de opnamen/aflossingen van langlopende geldleningen/kasgeldleniningen. Ook geldleningen worden op de balans geactiveerd. 

Voorgaande verwachte ontwikkeling van de kasstromen zal leiden tot het volgende verloop van de opgenomen/uitgezette geldleningen.

Verloop opengenomen en verstrekte geldleningen (x € 1.000) opgenomen uitgezet
Stand per 1 januari 2017 94.152 12.859
Aantrekkingen/uitzettingen in 2017 15.000 0
Begrote aflossingen in 2017 6.719 1.521
Begrote stand per 31 december 2017 102.433 11.338
Aantrekkingen/uitzettingen in 2018 0 0
Begrote aflossingen in 2018 7.131 1.608
Stand per 31 december 2018 95.302 9.730

Naast de 'rekening courant' en 'kasgeldleningen' kent de gemeente Uden geen kortlopende leningenportefeuille.

Netto-schuldquote

De netto-schuldquote wordt als volgt berekend:

Zie verder de hoofdpagina voor de actuele ratio's.

Solvabiliteit

Doormiddel van de solvabiliteit wordt gekeken of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar schulden te kunnen voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een kengetal (ratio). Het solvabiliteitsratio wordt als volgt berekend:

Het solvabiliteitsratio is het afgelopen jaar verbeterd van 21,64% (ultimo 2013) naar 27,4% (ultimo 2015). Volgens de VNG springt het licht voor een gemeente op oranje indien het solvabiliteitsratio lager is dan 30%. De huidige stand is derhalve nog steeds aan verbetering toe. Vanwege de nog te financieren onderhanden werken en de nieuwe investeringen door middel van het aantrekken van een nieuwe  geldlening van € 15 miljoen zal het percentage voorlopig niet boven 30% uitkomen.