Verberg het menu

Complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen

Het onderscheid tussen deze complexen en de complexen onder ‘In exploitatie genomen’ bestaat formeel uit het feit dat voor deze complexen nog geen op een concrete verkavelingsschets gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. Een eventuele exploitatieopzet is gedeeltelijk gebaseerd op normen en kengetallen.
In deze complexen is per 1-1-2016 een bedrag geïnvesteerd van ca. € 20,1 mln.

Hieronder volgt een toelichting per beoogd exploitatiegebied.

Eikenheuvel

Verwachte start van de uitgifte 2022  
Verwacht einde exploitatie 2026  
Verwacht eindsaldo circa € 0,550 mln N per einde 2016
  circa € 0,380 mln N (Netto contante waarde)

Toelichting:

Op basis van de huidige woningmarktsituatie en de gekozen uitgangspunten in het MJP 2016 komt dit plangebied pas in 2022 aan snee. Conform het vastgestelde Actieplan gebiedsontwikkeling wordt in dit plangebied vooralsnog geen grond meer bijgekocht. Voor het grondbezit van ongeveer 142.000m2 is een globale exploitatieopzet gemaakt die uitgaat van gronduitgifte vanaf 2022. Hierbij gaat het dan om ca. 50.000 m2 voor ca. 70 woningen ( afhankelijk van de uiteindelijke kavelgrootte ). Door aanpassing van de grondprijs kent deze exploitatie inmiddels een gecalculeerd negatief saldo, waarvoor in de jaarrekening 2014 een voorziening is getroffen. 
 

Locatie voormalig steunpunt / kwekerij Hoeven aan de Klantstraat

Boekwaarde per 1-1-2016 circa € 48.000
Verwachte start van de uitgifte nog in de planning "Woningbouwprogramma, actualisatie 2015 in te passen

Toelichting:

Uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering is in 2011 besloten om het gemeentelijk steunpunt met bijbehorende kwekerij te ontmantelen. Hierdoor is deze locatie van ca. 16.500 m2 vrijgekomen voor herontwikkeling en is de toen resterende boekwaarde overgebracht naar het grondbedrijf.
Begin 2013 is besloten om vooralsnog het merendeel van deze locatie voorlopig te benutten voor stadslandbouw. ( De Hof van de Toekomst )  Ongeveer 2.000 m2 ligt in een directe bebouwingsstrook. Gelet op de potentie van deze bebouwingsstrook zou de boekwaarde inclusief overig te maken kosten via gronduitgifte voor woningbouw terugverdiend kunnen worden.
 

Locatie Vluchtoordweg (voorheen uitbreidingslocatie voor EMI)

Boekwaarde per 1-1-2016 circa € 3,2 mln
Marktwaarde per 1-1-2016 circa € 1,65 mln
Getroffen herwaarderingsvoorziening circa € 1,55 mln

Toelichting:

Deze gronden zijn destijds aangekocht voor de toen geplande uitbreiding van EMI. Deze uitbreiding is niet doorgegaan. Eind 2012 is dit perceel voor 3 jaar in koopoptie gegeven aan de nieuwe eigenaar van het voormalige EMI-pand ten behoeve van eventuele uitbreiding. Er is geen gebruik gemaakt van deze optie waardoor nu bekeken zal worden op welke wijze deze locatie het beste ingevuld kan worden. De marktwaarde van dit terrein op basis van recente taxatie volgens de vigerende bestemming bedraagt € 1.650.000. Voor het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde is een voorziening getroffen. Indien verkoop volgens de vigerende bestemming niet mogelijk is kan er voor gekozen worden om dit perceel opnieuw te verkavelen en daarvoor een aangepast bestemmingsplan op te stellen. In deze laatste situatie kan uitgegaan worden van een bruto-plangebied van ca. 32.000 m2. Uitgaande van ca. 65% uitgeefbaar betekent dit dat ca. 21.000 m2 te verkopen is. Naar verwachting zal de marktwaarde in die situatie nagenoeg gelijk zijn aan de hierboven getaxeerde waarde. 
 

Hoogveld-Zuid-Noord

Verwacht einde exploitatie 2036  
Verwacht eindsaldo circa € 3,6 mln N per einde 2036
  circa € 1,8 mln N (Netto contante waarde)

Toelichting:

In de ‘StructuurvisiePlus 2001’, het uitwerkingsplan van het Streekplan 2004 alsmede in de Interim-Structuurvisie 2009-2015 en de eind 2015 vastgestelde Omgevingsvisie  is het gebied Hoogveld-Zuid tussen de Kromstraat en de Noordelijke Rondweg Volkel aangewezen als beoogde uitbreiding voor bedrijfsterreinen. Dit als opvolger voor Goorkens en Hoogveld. Het totale gebied betrof ca. 35,6 ha. Door de opgetreden verminderde uitgifte van bedrijfsterreinen en de daarop afgestemde uitgifteprognose is deze locatie pas in 2024 nodig. Om deze reden is bij de vaststelling van het MJP 2012 besloten om er vooralsnog vanuit te gaan dat alleen het Noordelijk gedeelte tussen de Kromstraat en de Venstraat als bedrijfsterrein wordt uitgegeven. Dit betreft totaal ca. 17 ha. Hiervoor is een globale exploitatie opgesteld met een verwacht nadelig saldo van ca. € 1,8 mln., waarvoor een voorziening is getroffen. 

Locatie achter Kortestraat 5a in Loopkant-Liessent

Boekwaarde per 1-1-2016 circa € 0,805 mln
Marktwaarde per 1-1-2016 circa € 0,705 mln
Getroffen herwaarderingsvoorziening circa € 0,1 mln

Toelichting:

Deze voormalige agrarische gronden zijn in 2005 aangekocht ten behoeve van een mogelijke uitbreiding van het bestaande bedrijfsterrein Loopkant-Liessent en mede ten behoeve van een afscherming tussen het bedrijventerrein en het buurtschap Lankes. De beoogde afschermende groenstrook is inmiddels gerealiseerd. De resterende gronden ad ca 14.125 m2 zijn inmiddels met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Loopkant-Liessent 2013. Hierop is de bovengenoemde marktwaarde ad € 0,95 mln gebaseerd. De uitgiftemogelijkheden zijn nog in onderzoek waarbij de nabijgelegen bestaande bedrijven mede in ogenschouw worden genomen.

Gronden omgeving Dicoterrein

Boekwaarde per 1-1-2016 circa € 0,566 mln
Marktwaarde per 1-1-2016 circa € 0,456 mln
Getroffen voorziening herwaardering circa € 0,110 mln

Toelichting:

Deze gronden met een oppervlakte van ca. 9.000 m2 komen uit het voormalige complex ‘Molenheide’ en zijn met name gelegen aan de Losplaats en de Maasstraat tegen de gronden van het voormalige Dico-complex. Het is de bedoeling om deze gemeentelijke gronden te betrekken bij de beoogde woningbouwontwikkeling op het Dico-terrein. Hierop is de marktwaarde gebaseerd middels een taxatie.