Verberg het menu

Lokale lasten

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.

In deze paragraaf zijn de bestaande beleidsuitgangspunten en-voornemens betreffende belastingen opgenomen en toegelicht middels de volgende onderdelen.

1. de geraamde inkomsten;
2. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin de lasten en baten inzichtelijk zijn gemaakt en waar de extra compabtele berekening van het opslagpercentage overhead tot uitdrukking komt. Dit alles op basis van de uitgangspunten dat tarieven van heffingen hoogstens kostendekkend mogen zijn;
4. een aanduiding van de lokale lastendruk, ook afgezet tegen buurgemeenten;
5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

De voorstellen ten aanzien van de belastingen en leges worden afzonderlijk aan de raad voorgelegd. Daarin zijn alle tarieven opgenomen. Voor de hoogte van de belastingen, rechten en tarieven gelden de volgende uitgangspunten:

  • Streven naar (meer) kostendekkendheid van alle leges, rechten en tarieven waartegenover een concrete dienstverlening van de overheid staat
  • De overige belastingen en tarieven mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie. Uitgangspunt hierbij is dat voor 2017 wordt uitgegaan van een inflatiecijfer van 0,5%
  • Het beleid lokale lasten is opgenomen in de diverse belastingverordeningen.