Verberg het menu

Afvalstoffenheffing

Beleid

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degenen die in de gemeente gebruik maken van een perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt. Het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2017 is voorlopig gebaseerd op het tarief 2016 aangepast met de inflatiecorrectie van 0,5% en bezuinigingsmaatregel 3 uit de programmabegroting 2016 (goedkopere afvalverwerking Aterro).

Tarieven

Tarieven 2015 2016 2017
Eenpersoonshuishoudens € 231,00 € 228,36 € 215,40

Meerpersoonshuishoudens (of eenpersoonshuishoudens

met een kleine container)

€ 279,48 € 276,36 € 260,64

Overzicht afvalstoffenheffing

  Bedragen in Euro's Taakveld Toelichting
Kosten taakveld 4.400.602 7.3 Betreft alle kosten van taakveld 7.3 m.u.v. ongediertebestrijding, bestrijding zwerfvuil en reiniging winkelcentra.
  112.996 7.3 50% van de kosten bestrijding zwerfvuil
  59.277 7.3 31% van de kosten reiniging winkelcentra
  45.175 2.1 29% van de totale lasten vegen wegen wordt gedekt door afvalstoffenheffing
  233.701 6.3 Kosten minimabeleid kwijtschelding afvalstoffenheffing
       
Inkomsten taakveld excl. heffingen -1.096.995 7.3 Betreft bijdrage voorziening afvalstoffenheffing (o.a. bestrijding zwerfvuil), gescheiden inzameling milieustraat
  -59.277 7.3 Bijdrage voorziening afvalstoffenheffing voor de kosten reiniging winkelcentra
  -45.175 2.1 Bijdrage voorziening afvalstoffenheffing voor de kosten vegen wegen
  -233.701 6.3 Bijdrage voorziening afval t.b.v. minimabeleid kwijtschelding afvalstoffenheffing
       
Netto kosten taakveld 3.416.603    
       
Toe te rekenen kosten:      
Overhead incl. omslagrente 379.626   De directe salarislasten van taakveld 7.3 afval bedragen €627.043. De opslag voor overhead bedraagt derhalve €401.042 (€627.043 x 63,96%). Van dit taakveld is 94,66% in de rioolheffing opgenomen.
  7.454   De directe salariskosten van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer bedragen €1.069.186. De opslag voor overhead bedraagt derhalve €683.826 (€1.069.186 x 63,96%). Van dit taakveld is 1,09% in de rioolheffing opgenomen.
BTW 572.525    
Totale kosten 4.376.208    
      
Opbrengst heffingen 4.289.129 7.3  
       
Dekkingspercentage   98.01%  

De afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op de activiteiten die de gemeente verricht om haar inzamelplicht uit Wet milieubeheer na te kunnen komen. Gemeente Uden streeft naar maximale kostendekkendheid.
In de afvalstoffenheffing zijn kosten verrekend voor het transport en verwerken van de huishoudelijke afvalstoffen, inkoop en onderhoud containers voor huishoudens, communicatie, milieustraat en het regelen hiervan.
Activiteiten zoals  het vegen van wegen, opruimen zwerfafval en reinigen winkelcentra dienen meerdere doelen. Een van de doelen bij deze activiteiten is het opruimen van verkeerd aangeboden huishoudelijk afval. Het kostendeel van deze activiteiten met dit doel, wordt toegerekend aan de afvalstoffenheffing.

Gederfde inkomsten door kwijtschelding afvalstoffenheffing maken ook deel uit van de afvalstoffenheffing.