Verberg het menu

Begrafenisrechten

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats worden rechten geheven.
Algemeen uitgangspunt voor de begrafenisrechten is een aanpassing van de tarieven met alleen de inflatiecorrectie (0,5% voor 2017), waarbij de tarieven rekenkundig worden afgerond op eenheden van € 1.
 

  Bedragen in euro's Taakveld Toelichting
Kosten taakveld 332.082 7.5 Betreft alle kosten van taakveld 7.5
       
Inkomsten taakveld excl. heffingen -108.500 7.5 Beschikking over voorziening afkoop onderhoud begraafplaats 
       
Netto kosten taakveld 223.582    
       
Toe te rekenen kosten:      
Overhead incl. omslagrente 43.045   De directe salariskosten van taakveld 7.5 begraafplaatsen en crematoria bedragen €67.302. De opslag voor overhead bedraagt derhalve €43.045 (€67.302 x 63,96%). Van dit taakveld is 100% in de heffing opgenomen.
       
Totale kosten 266.627    
       
Opbrengst heffingen 226.113 7.5  
       
Dekkingspercentage 84,81%    

Het uitgangspunt is kostendekkendheid. Door een terugloop van het aantal begrafenissen (meer crematies) en minder verlengingen van de afkoop onderhoudsrechten zien we een vermindering van de opbrengsten.