Verberg het menu

Beleid lokale heffingen

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen is nader uitgewerkt in de diverse belastingverordeningen 2016:

Verordening onroerende-zaakbelastingen
Verordening afvalstoffenheffing
• Verordening rioolheffing
Verordening marktgelden
• Verordening begrafenisrechten
Verordening parkeerbelastingen
Verordening reclamebelasting
Verordening staangelden
Legesverordening (beleid omtrent bouwleges en secretarieleges)

Daarnaast is het beleid voor enkele belastingen nader toegelicht bij het inzicht in de kostendekkendheid. Het beleid voor 2017 zal verder uitgewerkt worden in de belastingverordeningen 2017. Deze verordeningen worden in december 2016 vastgesteld door de raad.

Uitvoering van het beleid wordt voor de meeste belastingen gedaan door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). De BSOB is een regionaal samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd, Oss, Uden en Veghel. BSOB is opgericht om de kwaliteit, dienstverlening, efficiency en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen te verbeteren. En wel tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.