Verberg het menu

Inzicht kostendekkendheid

Dit onderdeel bevat een op hoofdlijnen inzicht in de kostendekkendheid van de diverse heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van de heffingen bewerkstelligd wordt dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd. Er wordt onderscheid gemaakt in de netto-kosten en overige toe te rekenen kosten zoals overhead. Omtrent overhead wordt nader ingegaan in paragraaf bedrijfsvoering.

Voor de gemeente Uden betreft dit de volgende heffingen: