Verberg het menu

Onroerende-zaakbelastingen

Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden van onroerende zaken die binnen de gemeentegrenzen liggen de volgende belastingen geheven;

  • een gebruikersbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken gebruiken. Dit geldt niet voor woningen;
  • een eigenarenbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar zijn van onroerende zaken (formeel: “het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht”).

De heffingsgrondslag voor 2017 is de waarde van de onroerende zaak naar peildatum 1 januari 2016.

Ontwikkeling van de OZB tarieven:

Tarieven 2015 2016 2017*
Woningen      
Eigenaren 0,10530% 0,10340% 0,10720%
Niet woningen      
Eigenaren 0,21210% 0,21310% 0,22100%
Gebruikers 0,16930% 0,17010% 0,17640%

*Dit zijn de voorlopige tarieven voor 2017. Deze tarieven zijn gebaseerd op de tarieven voor 2016 verhoogd met de netto inflatiecorrectie van 0,5% en bezuinigingsmaatregel 3 uit de programmabegroting 2016 (goedkopere afvalverwerking Aterro). De verwachte WOZ-waarde-ontwikkeling is hier nog niet in meegenomen. De definitieve tarieven zullen door de gemeenteraad vastgesteld worden in december. 

Totale begrotingsopbrengsten 2017
Eigenaren woningen € 4.271.804
Eigenaren niet-woningen € 2.673.575
Gebruikers niet woningen € 2.019.821
Totaal € 8.965.200