Verberg het menu

Reclamebelasting

Onder de naam reclamebelasting wordt een belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

De opbrengst van de heffing wordt, na aftrek van de heffingskosten, aan de Stichting Uden Promotie in de vorm van een subsidie overgedragen. De besteding dient ten goede te komen aan het algemene ondernemersklimaat van het centrum van Uden. Met de Stichting Uden Promotie worden jaarlijks afspraken gemaakt over de doorberekening van de inflatiecorrectie in de tarieven. Deze tarieven worden opgenomen in de ‘verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting’, welke in december aan de Raad wordt aangeboden.
Het tarief voor 2017 is derhalve normaliter gebaseerd op het tarief 2016 inclusief inflatiecorrectie van 0,5 %.

Overzicht reclamebelasting

  Bedragen in euro's Taakveld Toelichting
Kosten taakveld 13.952 0.64 Betreft de perceptiekosten BSOB
  193.751 3.1 Subsidie aan Stichting Uden Promotie
       
Inkomsten taakveld excl. heffingen 0    
       
Netto kosten taakveld 207.683    
       
Toe te rekenen kosten:      
Overheid incl. omslagrente 5.725   De directe salariskosten van taakveld 0.64 Belastingen overig bedragen €8.952. De opslag voor overhead bedraagt derhalve €5.725 (€8.952 x 63,96%). Van dit taakveld is 100% in de heffing opgenomen.
  31.619   De directe salariskosten van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling bedragen €144.597. De opslag voor overhead bedraagt derhalve €92.481 (€144.597 x 63,96%). Van dit taakveld is 34,19% in de heffing opgenomen.
Totale kosten 245.028    
       
Opbrengst heffingen 210.117 0.64  
       
Dekkingspercentage 85.75%    

Uitgangspunt bij de reclamebelasting is kostendekkendheid, waarbij de totale opbrengsten reclamebelasting minus de perceptiekosten van de BSOB uitbetaald worden als subsidie aan de Stichting Uden Promotie (SUP). Er worden in de praktijk geen overheadlasten in mindering gebracht op de  uit te betalen subsidie, waardoor een kostendekkendheid van 100% begroot wordt i.p.v. de berekende 85,75%.