Verberg het menu

Rioolheffingen

Beleidsuitgangspunt rioolheffing

Uitgangspunt is de werkzaamheden die men verricht gedurende de periode dat het goedgekeurde vGRP+ van toepassing is (meestal 4 a 5 jaar). Vervolgens worden de kosten berekend die hiervoor noodzakelijk zijn tijdens de periode. Daaruit komt naar voren hoe hoog de rioolheffing is. Om dit te kunnen innen is de verordening nodig.

Tarieven

Rioolheffing eigenarendeel

Onder de naam rioolheffing eigenarendeel wordt een recht geheven van alle eigenaren van percelen die direct dan wel indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Het tarief voor 2017 is gebaseerd op het tarief 2016  inclusief inflatiecorrectie van 0,5 %.

Rioolheffing gebruikersdeel

De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit meer dan 1.000 m3 afvalwater direct dan wel indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
Het tarief voor 2017 is gebaseerd op het tarief 2016 inclusief inflatiecorrectie van 0,5%. Vanwege afrondingen blijft het tarief 2017 gelijk aan het tarief 2016.

Tarieven 2015 2016 2017
Eigenarendeel € 192,00 € 192,00 € 193,00
Gebruikersdeel 0,51 0,51 0,51

Overzicht rioolheffing

  Bedragen in euro's Taakveld Toelichting
Kosten taakveld 3.241.890 7.2 Betreft alle kosten van taakveld 7.2 m.u.v. aanleg huisaansluitingen en reiniging winkelcentra
  112.996 7.3

50% van de kosten bestrijding zwerfvuil

Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk zwerfvuil te krijgen in het rioolstelsel. Door middel van het schoonhouden van de kolken wordt hierdoor een groot gedeelte van het zwerfvuil verzameld. Het afvoeren van dit zwerfvuil is goedkoper dan het reinigen vanuit de riolering.

  59.277 7.3

31% van de kosten reiniging winkelcentra

Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk zwerfvuil te krijgen in het rioolstelsel. Binnen de winkelcentra is de hoeveelheid van het zwerfvuil groter ten opzichte van andere gebieden. Naast het beeldkwaliteit is de impact van de overlast op het riool groter en daardoor zouden de kosten toenemen.

  45.175 2.1

29% van de totale lasten vegen wegen wordt gedekt door rioolheffing

Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk zwerfvuil te krijgen in het rioolstelsel. Door middel van het schoonhouden van de kolken wordt hierdoor een groot gedeelte van het zwerfvuil verzameld. 

       
Inkomsten taakveld excl. heffingen - 2.278 7.2 Betreft alle inkomsten van taakveld 7.2 m.u.v. aanleg huisaansluitingen en reiniging winkelcentra
  - 112.996 7.3 Bijdrage voorziening riolering voor de kosten bestrijding zwerfvuil
  - 59.277 7.3 Bijdrage voorziening riolering voor de kosten reiniging winkelcentra
  - 45.175 2.1 Bijdrage voorziening riolering voor de kosten van vegen van wegen
       
Netto kosten taakveld 3.239.162    
       
Toe te rekenen kosten:      
Overhead incl. omslagrente 301.896   De directe salarislasten van taakveld 7.2 riolering bedragen €479.262. De opslag voor overhead bedraagt derhalve €306.525 (€479.262 x 63,96%). Van dit taakveld is 98,49% in de rioolheffing opgenomen.
 
  14.478   De directe salarislasten van taakveld 7.3 afval bedragen €627.043. De opslag voor overhead bedraagt derhalve €401.042 (€627.043 x 63,96%). Van dit taakveld is 3,61% in de rioolheffing opgenomen.
 
  7.659   De directe salariskosten van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer bedragen €1.069.186. De opslag voor overhead bedraagt derhalve €683.826 (€1.069.186 x 63,96%). Van dit taakveld is 1,09% in de rioolheffing opgenomen.
 
BTW 457.022   De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten in het kader van de rioolheffing.
 
Totale kosten 4.020.217    
       
Opbrengst heffingen 3.946.184 7.2  
       
Dekkingspercentage 98.16%