Verberg het menu

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Uden heeft vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen en recreatieve voorzieningen, speelvelden, riolering, gebouwen, openbare verlichting, en civiele kunstwerken.
Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente. Onder andere op het gebied van vervoer, leefbaarheid en recreatie. Daarnaast is het onderhoud nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. In deze paragraaf is het onderhoudsprogramma van de kapitaalgoederen opgenomen.

Vastgestelde plannen

Wegen, groenen recreatieve voorzieningen, openbare verlichting en civiele kunstwerken

De geactualiseerde Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel” (PDF, 5.4 MB) inclusief de bijbehorende budgetten is op 9 juli 2015 door de raad vastgesteld.

De stortingen in de onderhoudsvoorzieningen vloeien voort uit dit beleid. Aanvullend worden ter voorkoming van kapitaalvernietiging, voor de vervangingsinvesteringen (rehabilitatie) inzake wegen, bebording verkeersinstallaties en civiele kunstwerken op basis van feitelijke noodzaak tot vervanging, jaarlijks offertes ingebracht en opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP).

Met de Nota Openbare Ruimte 2015-2020 zijn tevens de gewenste beheerkwaliteiten vastgelegd. Met aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal, binnen bestaand beleid en bestaande middelen, uitvoering gegeven worden aan dit beleid.

De doorrekening van de totale beheerkosten voor de beleidsproducten wegen, verlichting, civiele kunstwerken en openbaar groen blijft onveranderd.

Speelvelden

Voor wat betreft speelvelden, is voorjaar 2016 een geactualiseerd beheer- en beleidsplan speelvelden vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn gelijk aan voorgaande jaren en meegenomen in deze paragraaf.

Riolering

De raad heeft op 10 november 2011 het  v-GRP+(riolering en water) en de hoogte van de rioolheffing voor de jaren 2012-2015 vastgesteld. Het opstellen van het vGRP+ is een van de projecten die in de overeenkomst “Samenwerking As50+ 2013” met alle gemeenten gezamenlijk kan worden uitgevoerd.Het opstellen van het vGRP+ is een van de projecten die in de overeenkomst “Samenwerking As50+ 2013” met alle gemeenten gezamenlijk kan worden uitgevoerd. In relatie tot de opdracht en het invullen van de 4 K’s (Kwetsbaarheid verminderen, Kosten besparen, Kwaliteit verbeteren en Kennis delen) is het gezamenlijk invullen van het vGRP+ 2017-2021 een duidelijk voorbeeld.

Daarom is besloten om het lopende Basis Riolerings Plan (BRP) en verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan incl. Waterplan (vGRP+) van de gemeente Uden voor een jaar te verlengen tot 1 januari 2017. De raad zal naar verwachting op 15 december 2016 een besluit nemen over het vGRP+ 2017-2020.

Gebouwen

Bij raadsbesluit van 17 december 2015 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2016-2020 (PDF, 90.4 kB)  vastgesteld. 

Herijking van de onderhoudsfondsen Openbare Ruimte 2017-2020

Riolering is in dit overzicht niet weergegeven omdat kosten en opbrengsten via zowel exploitatie als voorziening lopen en in tegenstelling tot de andere fondsen kapitaalswerken worden geactiveerd. Dit geeft een vertekend beeld in de vergelijking. De hoogte van de voorziening riolering bedraagt per 1/1/2017 €15.313.428.