Verberg het menu

Groen en recreatieve voorzieningen (Voorziening 5030)

Beleid

De onderhoudsvoorziening groen en recreatieve voorzieningen is ingesteld met als doel ‘te voorzien in de dekking van het vervangen van groenvoorzieningen en recreatieve elementen’ binnen de openbare ruimte. Het betreft concreet het vervangen van bomen, beplantingen, grasvegetaties, oeverbeschermingen/afscheidingen, speeltoestellen, en overig recreatief meubilair zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Basis voor deze voorziening is de geactualiseerde Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”, (PDF, 5.4 MB)waarin opgenomen de vastgestelde beeldkwaliteit eisen.

Begroting 2017

Ten behoeve van de begroting 2017 is een storting in de voorziening gehanteerd van € 379.000 om dit areaal goed te kunnen onderhouden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget beschikbaar gesteld. Het voornemen is om de volgende belangrijke projecten op te pakken: verbetering bomenstructuur Hooihofstraat en de vervanging van enkele kleinere laanbomenstructuren waaronder omgeving Bosveld/Raam,. Daarnaast vindt uitvoering plaats van eerder vastgestelde projecten zoals gedeeltelijke renovatie park Bitswijk, verbetering bomenstructuur Hoevenseweg gedeeltelijk, Keizershof/JonkerveldBosveld en St Annastraat gedeeltelijk.