Verberg het menu

Riolering (voorziening 7007, bestemmingsreserve)

Beleid

In de Wet Gemeentelijke Watertaken is de algemene zorgplicht gescheiden in een afvalwater-, een hemelwater- en een grondwaterzorgplicht. Bij Raadsbesluit verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan (v-GRP+) van 10 november 2011 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan (v-GRP+) vastgesteld voor de periode 2012-2015.  In het vGRP+ is bijzondere aandacht besteed aan watermaatregelen, zowel projectmatig als bij reguliere vervanging van rioolbuizen. In het kader van de duurzaamheid wordt er in de gemeente Uden afgekoppeld indien dat mogelijk en doelmatig is.

Het vGRP+ voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids- en beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode. In het vGRP+ 2012-2015 is besloten om de rioolheffing te verlagen tot €181 in 2012. Na toepassing van de jaarlijkse indexering bedraagt het tarief voor 2016 € 192. De raad zal naar verwachting op 15 december 2016 een besluit nemen over het nieuwe tarief op basis van het vGRP+ 2017-2020.
 

Begroting 2017

De uitvoering, die in het v-GRP+ meerjarig wordt geraamd, wordt jaarlijks bijgesteld door het opstellen van een Operationeel Programma (OP) Rioleringsprojecten. Dit programma is geïntegreerd in het jaarplan Onderhoud kapitaalgoederen. Hiermee wordt zoveel mogelijk gestreefd naar integrale uitvoering (combinatie) van de werkzaamheden.

Het v-GRP voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode. De gemiddelde jaarlast is volgens het vGRP+ 2012-2015 inclusief verlenging over 2016 berekend op € 4.148.104. De gemiddelde jaarlast voor de komende jaren zal met de voorgestelde ambities in het nieuwe vGRP+ mogelijk enigszins hoger worden. De raad neemt hierover naar verwachting op 15 december 2016 een besluit.

De kosten voor riolering worden gedekt d.m.v. de heffing van rioolrechten, waarbij conform de BBV-vereisten sprake is van egalisatie van uitgaven en inkomsten via een voorziening. De hoogte van de voorziening wordt eens in de 4 jaar bij het bijstellen van het v-GRP+ beoordeeld.

In het Groot Onderhoudsplan Riolering 2017-2021 zijn voor 2017onder meer  onderstaande projecten indicatief opgenomen: Veghelsedijk, St. Janstraat, Birgittinessenstraat, Paukestraat en Oudedijk. Tevens worden in 2017 diverse rioleringsprojecten voorbereid.