Verberg het menu

Wegen (voorziening 2001)

Beleid

We beschikken over een onderhoudsvoorziening wegen met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke wegennet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Er zijn in 2016 inspecties uitgevoerd door een ingenieursbureau op het gehele wegennet. Ook zijn de belangrijkste wegen en de constructief mindere wegen geïnspecteerd door de afdeling Ruimte. Deze gegevens zijn verwerkt in het onderhoudsprogramma kapitaalgoederen. De vastgestelde beeldkwaliteitseisen en bijbehorende budgetten zijn opgenomen in de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”. (PDF, 5.4 MB)

Naast de verharde wegen heeft de gemeente ook onverharde wegen in haar bezit. Deze half- en onverharde wegen bevinden zich vooral in en rondom de Maashorst, Bedaf en de bossen bij Odiliapeel. Deze wegen worden onderhouden door het schaven/egaliseren van de wegen. Dit onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten van bewoners of inspectie van de onverharde weg door de eigen buitendienst. Voor het onderhoud aan deze wegen zijn richtlijnen opgesteld, tevens is er een stappenplan vastgesteld welke gebruikt wordt om te bepalen of half- en onverharde wegen verhard mogen worden. 

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget gevraagd.

Naast de jaarlijkse dotatie is geen rekening gehouden met rehabilitatie. Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Rehabilitatie van wegen wordt apart aangevraagd bij de offerterondes voor de programmabegroting

In 2016 is tevens het beleid op het gebied van wegen vastgesteld, het oude beleidsplan liep tot en met 2016. Het nieuwe beleid betreft de periode 2017-2020. In het beleidsplan wordt onder andere aandacht besteed aan integraliteit, teerhoudend asfalt en geluidsreducerende deklagen.  

De risico’s zijn beschreven in de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandsvermogen.

Begroting 2017

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt in deze begroting € 850.994 (exclusief areaaluitbreiding 2016). In 2017 komen in uitvoering integrale onderhoudswerken (wegen en groen en/of riolering) die in het jaarplan zijn opgenomen zijnde het kruispunt Industrielaan – Noordelijke Rondweg, Keizershof – Jonkerveld, de Veghelsedijk, de Heinsbergenstraat en de Hoevenseweg. Ook heeft er in 2016 voorbereiding plaatsgevonden voor het wegenonderhoud aan de Hofstukken/Vaarzenhof en Bosveld/Raam, de afrondende fase van de voorbereiding en de uitvoering van deze projecten start in 2017.

Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de elementenverharding en de asfaltverharding zijn gebundeld aanbesteed. Indicatief worden bij de asfaltverharding diverse wegen voorzien van een slijtlaag of worden er deklagen vervangen en worden bij de elementenverharding diverse straten in Uden aangepakt. Zowel planning als ramingen zijn indicatief in afwachting van integrale afstemming, inspecties en de ontwikkelingen rondom wijkvernieuwingen. Het definitieve jaarplan wordt eind 2016 vastgesteld.