Verberg het menu

Veilig door politie en brandweer

Wat willen we bereiken?

Een goede politiezorg betekent onder andere dat de politie zichtbaar op straat aanwezig moet zijn. Inzet van de wijkagenten is voor de gemeente van groot belang. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de burger. Politie, brandweer en ambulance maken deel uit van ons veiligheidssysteem. We staan het niet toe dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Dat geldt ook voor medewerkers van de gemeenten en andere semipublieke organisaties (bv. woningcorporaties en ziekenhuizen). De politie wil een nieuw hoofdbureau in Uden. Het is de intentie dat ook de brandweer zich aansluit bij deze ontwikkelingen. Om zo te trachten dat beide hulpverleningsdiensten zich op één locatie kunnen vestigen in twee panden. In de nieuwe brandweerkazerne zullen naar verwachting ook enkele bovenregionale brandweertaken worden ondergebracht.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Inzet van wijkagenten
  • Nieuwbouw brandweerkazerne (Udens deel)

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling die bijdraagt aan deze doelstelling is:

- Veiligheidsregio Brabant-Noord 

In de Veiligheidsregio werken 19 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en bevolkingszorg. Belangrijke ontwikkelingen zijn de komende tijd te verwachten ten aanzien van huisvesting (kantoren, werkplaatsen, opleidingslokalen), de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO), en de verkenning naar de locatie onafhankelijke bluswatervoorziening. 

Prestatie-indicatoren

Indicator Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt
Prognose 2017 13%
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Nieuwe indicator met ingang van 2017