Verberg het menu

Samenvatting Programmabegroting 2017

Investeren in een vitaal Uden!

Programmabegroting 2017 bestaat uit twee onderdelen: het Programmaplan en Financiën. Het Programmaplan beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen voor het komende jaar. In het hoofdstuk Financiën vindt u de financiële vertaling van deze ontwikkelingen.

Programmaplan

In de highlights per portefeuille worden de belangrijkste ontwikkelingen voor 2017 beschreven. Zonder uitputtend te zijn onderstaand een aantal belangrijke accenten zoals opgenomen in het programmaplan 2017. Dit om onze ambities zoals vastgelegd in het  coalitieprogramma ‘Samen voor een vitaal Uden! te realiseren of bijvoorbeeld ingegeven door nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen.

Duurzaam wonen en ondernemen

 • 150 nieuwe woningen in Uden, Volkel en Odiliapeel.
 • Voorbereiding invoering van de Omgevingswet.
 • Planologische procedure Foodcourt afgerond.
 • Afvalproeven continueren en realiseren duurzaamheidsagenda 2015-2020.

Maximaal meedoen

 • Voorzetten excellente wijze invoeren/verankeren sociale beleid.
 • Voorzetten samenwerking met IBN, onderwijs en lokale ondernemers.

Goed leven en ontmoeten

 • Renoveren en herinrichten van onder anderen; Vijfhuizerweg en de Morel, Oudedijk, Asfaltpaden Mellepark, fietspad Zeelandsedijk, Parallelweg (Fietspad) Middenpeelweg.

Veilig gevoel

 • De thema’s voor integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op de campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen), vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op industrieterreinen).

Dienstbare en betrouwbare overheid

 • Ondersteunen en faciliteren van Udenaar de toekomst.
 • Bevorderen mogelijkheden komst van een grote groene Maashorstgemeente.

Bedrijfsvoering

 • Transparanter maken van onze bedrijfsvoering.
 • Inzicht in overhead en duidelijke prestatie indicatoren.
 • Vergroten onderlinge vergelijkbaar tussen gemeenten.

Financiën

De gunstigere ontwikkeling van de economie, zoals voorspeld in de Begrotingsnotitie 2017, heeft stand gehouden. We hebben de crisis definitief achter ons gelaten. Na de magere jaren is eindelijk de prognose voor onze financiën weer gunstig. Waar we in de vorige begroting nog moesten kiezen voor het uitgangspunt ‘doen wat nodig is’, kunnen we op basis van de huidige financiële situatie weer investeren in een vitaal Uden. Samengevat kunnen we zo’n € 9,5 miljoen aan nieuwe investeringen doen om verder invulling te geven aan het coalitieprogramma. Er komen geen nieuwe bezuinigingen en opnieuw hoeven we - buiten de reguliere jaarlijkse indexering - geen extra belastingverhoging door te voeren.

Investeringen

Door het verbeterde financiële perspectief is er meer ruimte voor nieuwe investeringen. In deze programmabegroting is in totaal voor bijna € 9,5 miljoen aan nieuwe investeringen opgenomen. Onderstaand de investeringen van
€ 100.000 en meer:

Renovatie/herinrichting van:  
 • Herinrichting Terraveenplein Odiliapeel
€ 575.000
 • Rehabilitatie en herinrichting openbare ruimte   
€ 3.116.000
 • Herinrichting St Janstraat-Birgittinessestraat 
€ 525.000
 • Herinrichting Marktstraat
€ 1.205.000
Turborotonde A50 afrit Uden Noord (Oostzijde) € 100.000
Vervanging zandingestrooid kunstgrasveld HCU € 475.000
Oplossen waterproblematiek wooncomplex Brabantplein € 215.000
Voorzieningen onderwijshuisvesting  € 177.000
Nieuwbouw brandweerkazerne (Udens deel) €3.000.000

Naast deze nieuwe investeringen gaan we uiteraard ook in 2017 verder met de realisatie van de al eerder door de raad gevoteerde investeringen. Klik hier (PDF, 116.9 kB) voor een overzicht van de onderhanden werken en het investeringsprogramma. Verder wordt er eenmalig geld uitgetrokken voor o.a. de implementatie van de omgevingswet (€ 725.000), de duurzaamheidsagenda 2015-2020 (€ 236.000 in 4 jaar) en de bijdrage aan de regionale samenwerking Noordoost Brabant (NOB) (€ 276.000 in 4 jaar). 

Financiële positie

Wij bieden een structureel sluitende programmabegroting aan die voldoet aan de hiervoor geldende voorschriften van onze toezichthouder, Provincie Noord-Brabant. Ons weerstandsratio voldoet aan de norm die we met de raad hebben afgesproken en ons risicobeheer is geborgd in onze planning en controlcyclus.

Behandelingsprocedure

27 september aanbieding Programmabegroting 2017 aan de gemeenteraad
 9 oktober uiterste datum indienen technische vragen door de fracties
18 oktober verstrekken antwoorden op de technische vragen door het college
19 oktober raadsbrede inspraakavond
30 oktober uiterste datum indienen algemene beschouwingen door de fracties
10 november behandeling en vaststelling Programmabegroting 2017