Verberg het menu

Analyse jaarrekeningresultaat 2017

Onderwerp   Resultaat  
Vergunningverlening en handhaving (bouwaanvragen)

In 2017 is de economie aangetrokken. Dat heeft geleid tot meer industriële bouw dan verwacht. Daarnaast constateren we met de ontwikkeling van woningbouw een toename in het aantal en de omvang van de verleende vergunningen. Dit heeft een incidenteel voordeel van ruim € 300.000 opgeleverd.

335.000 V
       
BSOB / Woz

In 2017 is een voordelig (jaarrekening)resultaat behaalt in de bijdrage aan de BSOB van €38.776; dit als gevolg van oa het nog niet (kunnen) uitvoeren van projecten door de BSOB in 2017.Hierdoor heeft de BSOB een positief rekeningresultaat behaald van 1 miljoen euro en het effect voor Uden was 38.776 euro.  Daarnaast ontstaat een incidenteel nadeel van €370.115 door een extra storting in de voorziening dubieuze debiteuren BSOB. De BSOB heeft de jaren 2012 t/m 2017 m.b.t. openstaande belastingdebiteuren geanalyseerd. Gebleken is dat € 346.000 als dubieus aangemerkt moet worden. Deze beoordeling is reeds getoetst door de accountant van de BSOB. Samen met de reeds oninbare vorderingen in 2017 leidt dit tot een extra storting in de voorziening van €370.000.

-331.000 N
       
Renteresultaat

De omvang van het renteresultaat wordt vooral beïnvloed doordat er minder rente aan activa kon worden toegerekend dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door een vertraging in de investeringen (onderhanden werken). Dit leidt tot een nadeel in de renteparagraaf, maar komt als voordeel (vrijval kapitaallasten) terug op de diverse overige bestuurlijke producten, waarbij 55.000 als voordeel is opgenomen in product 3300 Onderwijs algemeen, 50.000 op product 3200 wegen, straten en pleinen en 29.000 op product 4300 Brandbestrijding (nieuwbouw brandweerkazerne). 

-274.000 N
 
Onroerend goed-exploitatie

Het pand Helenastraat 25 is  verkocht en genereert een verkoopopbrengst. Voordeel € 246.338 incidenteel. Het project onrechtmatig gebruik restgronden heeft in 2017 € 28.002 opgeleverd.
Het pand Nieuwe Markt is weer volledig verhuurd. Dit geeft een voordeel van € 23.830 (structureel).
Kosten voor gas (€ 39.568) en electricuiteit (€ 46.965) zijn hoger uitgevallen.
Daarnaast zijn er diverse kleine meevallers;zoals:  minder onderhoudswerkzaamheden aan de woningen, extra opbrengsten landbouwgoronden).
Verkoop grond Abdijlaan en minder onderhoudskosten Berkendonk
 

270.000 V
       
Voorziening pensioenen wethouders      

Ieder jaar wordt door een actuaris de voorziening pensioenen wethouders en de voorziening voor reeds met pensioen zijnde wethouders geactualiseerd. In 2017 is de rekenrente naar boven bijgesteld ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor kan de voorziening wethouders met een lagere stand van de voorziening toe om toch het beoogde doelvermogen te behalen. Derhalve is een bedrag van € 268.000 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Voor de voorziening reeds gepensioneerde wethouders is een extra storting nodig vanwege een nieuwe pensionering in 2017 ter grootte van € 104.000. Daarnaast is bij de voorziening Wachtgelden een correctie geweest waardoor volstaan kon worden met het storten van een lager bedrag dan begroot wat een positief effect heeft van € 14.000. Hete totale effect bedraagt € 178.000.

178.000 V
       
Verkeer en vervoer      

Per saldo laat de parkeerexploitatie een nadeel zien van € 172.000 ten opzichte van de begroting. Met name door een lagere bezettingsgraad en hogere onderhoudskosten ten opzichte van de begroting. De inkomsten zijn per saldo € 144.000 achter gebleven. Het project HOV vooronderzoek is nog niet volledig uitgevoerd, dit geeft een positief resultaat (€ 256.966)  in de exploitatie. De tegenvallende resultaten binnen parkeren (lagere inkomsten en hogere kosten) en de afkoop aan Rijkswaterstaat voor het onderhoud op de toerit A50, laten een negatief effect zien. Het nadeel heeft geleid tot een lagere mutatie dan begroot voor hetzelfde bedrag in het parkeerfonds.

147.000 V
       
 Uitkeringen levensonderhoud      

Binnen de Participatiewet kan beroep worden gedaan op een bijstandsuitkering, de Ioaw, de Ioaz, de Bbz en loonkostensubsidie. Het aantal aanvragen cq. toekenningen wisselt jaarlijks en is mede afhankelijk van de economische landelijke / plaatselijke situatie op enig moment. De uitgaven uitkeringen levensonderhoud kunnen hierdoor door de jaren heen aan schommeling onderhevig zijn en worden (in belangrijke mate) gedekt uit de door het Rijk beschikbaar gestelde Gebundelde Uitkering. De hoogte van deze Gebundelde Uitkering is afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen en wordt over de gemeenten verdeeld volgens in 2015 nieuw ingevoerd objectief verdeelmodel, wat in 2017 is verfijnd en in de toekomst naar verwachting nog verder zal worden verfijnd. Eventuele voor- of nadelen komen ten laste van de exploitatie van de gemeente.
In de 2de afwijkingenrapportage 2017 werd nog rekening gehouden met een groei van het aantal bijstandsgerechtigden van 661 per einde 2016 naar ongeveer 700 in 2017. Deze groei heeft zich echter niet in deze mate doorgezet, zodat het toen verwachte tekort ad. € 130K zich niet heeft gemanifesteerd. Dit geeft in de jaarrekening 2017 een voordeel van per saldo € 132.000 (incidenteel). De uitvoering van het product uitkering levensonderhoud heeft in 2017 derhalve binnen het ontvangen rijksbudget Gebundelde Uitkering plaatsgevonden.

In 2017 heeft de GGD minder inspecties kinderopvang uitgevoerd dan oorspronkelijk op basis historische gegevens gepland . Dit geeft een voordeel van € 17K (incidenteel)

132.000 V
 
Onderhoud openbaar groen

In 2017 is minder uitgegeven aan onderhoud van het openbaar groen en daarmee ook voor de aanschaf van planten en overig materiaal groen. Daarnaast is er minder uitgegeven aan het herstellen van recreatieve voorzieningen in verband met vandalisme.

124.000 V
 
Algemene uitkering

De algemene uitkering is met een omvang van € 60 miljoen een belangrijke inkomstenbron. De middelen voor de Transities (€ 23,5 miljoen) en de WMO (€ 3,1 miljoen) zijn door de raad geoormerkt voor dat doel. In principe is het restantbudget vrij te besteden. In de Bestuursrapportage 2017 hebben we op basis van de septembercirculaire de prognose bijgesteld. Inmiddels is de decembercirculaire gepubliceerd en hebben er nog verrekeningen plaatsgevonden van voorgaande jaren. Dit veroorzaakt het relatief kleine verschil van € 101.000 voordelig.

101.000 V
       
Vennootschapsbelasting (VPB)

In 2017 is een VPB-last geraamd van €300.000 met dekking uit de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf. O.b.v. de bedrijfeconomische cijfers is de voorlopige conclusie dat er geen sprake zal zijn van een VPB-last in 2017. De concept aangifte over boekjaar 2016 is inmiddels gereed. Ook voor dat boekjaar zal geen Vennootschapsbelasting betaald hoeven te worden. Hierdoor kan het gereserveerde bedrag van €160.000 vrijvallen (incidenteel voordeel). Voor een verdere toelichting zie ook de paragraaf bedrijfsvoering.

160.000 V
       
Afwijkingen kostenplaatsen

Bij de doorbelasting van de kostenplaatsen is een negatief resultaat van € 145.000 in 2017. Dit is met name ontstaan doordat vanwege onbetaald verlof, ziekte en volgen van opleidingen, externe inhuur is geweest.

-145.000 N

Toerekening overhead aan grondexploitatie en investeringen: Er is voor €223.000 meer uren aan de grondexploitatie en €26.000 meer uren aan de investeringen besteed. Hierdoor kan ook voor €160.000 meer overhead toegerekend worden aan de diverse grondexploitaties en investeringen. Vooralsnog lijkt dit incidenteel te zijn.

161.000 V
       
Saldo overige afwijkingen (< 100.000)

Per saldo is er een aanzienlijk bedrag aan overige afwijkingen te zien. Enkele grotere afwijkingen zijn bijvoorbeeld: Peuter - en kinderopvang accommodaties € 82.000 V, basis- en voortgezet onderwijs huisvesting/inrichting € 83.000V, Rijbewijzen € 91.000 V. Voor een verdere specificatie verwijzen we u naar de uitvoerige analyse per programma onder 'Wat heeft dit programma gekost'.

942.000 V
 
TOTAAL REKENINGRESULTAAT 2017 (voor bestemming ) 1.800.000 V