Verberg het menu

Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering bevat naast het treasurybeleid, inzicht in de overhead binnen onze organisatie. Overhead wordt als volgt gedefinieerd: "Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en de ondersteuning van de medewerkers in het primair proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen".

Deze definitie is nu als zodanig (wettelijk) vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), en sluit aan bij de gehanteerde definitie van 'Vensters voor bedrijfsvoering'. Met Vensters voor bedrijfsvoering wordt samen met andere organisaties gekeken naar vraagstukken binnen de bedrijfsvoering. Vensters voor bedrijfsvoering is geïnitieerd door KING/VNG en is een landelijke benchmark, waarbij gemeenten op basis van een uniforme benadering van het begrip overhead elkaars bedrijfsvoeringstaken en -kosten kunnen vergelijken. In mei/juni is de benchmark afgenomen; enerzijds een inventarisatie van diverse kengetallen en anderzijds een belevingsonderzoek bij de medewerkers in de organisatie over de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De resultaten zijn inmiddels terug gerapporteerd, en zijn binnen de diverse teams besproken, en waar nodig afspraken over gemaakt.

Tot 2017 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. In onze planning- en controlcyclus de programma's uit het coalitieprogramma vertaald in het programmaplan, te weten:

  • Duurzaam wonen en ondernemen
  • Maximaal meedoen
  • Goed leven en ontmoeten
  • Veilig gevoel
  • Dienstbare en betrouwbare overheid

In de programmabegroting 2017 zijn begroten en verantwoorden van de overhead in het programma 'Bedrijfsvoering' opgenomen. Het programma geeft inzicht in de activiteiten en kosten van alle overhead die niet rechtstreeks aan de uitvoeringsprogramma's toe te rekenen zijn. Dit zijn de kosten van het MT, het algemeen management, informatievoorziening, ICT en alle ondersteunende clusters binnen de afdeling Middelen. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis van een zelf-evaluatie.

Om aan de wettelijke eisen van de BBV te voldoen presenteren we de kosten van overhead separaat in de paragraaf Bedrijfsvoering. We hebben een clustering aangebracht in de functies die samen de totale overhead vormen en feitelijk onze bedrijfsvoering omvat. Die concrete doelstellingen per functie zijn verder uitgediept, in navolging van de overige programma's uit het programmaplan.

De gemeentelijke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen heeft ook in 2017 centraal gestaan; dit alles wordt op een zo’n effectieve en efficiënte mogelijke manier gerealiseerd, met onze basistaken als uitgangspunt. De afgelopen jaren (2014-2017) heeft dit binnen de ontwikkeling van onze organisatie een belangrijke rol gespeeld. Door voortdurende focus op de doelmatigheid van onze interne processen, faciliteiten, budgetten en planningen, streven we naar excellente dienstverlening. De bedrijfsvoeringsfuncties zorgen ervoor dat het primaire proces zo optimaal mogelijk georganiseerd kan worden. De gemeentelijke organisatie speelt dagelijks in op de verschillende vraagstukken en ontwikkelingen vanuit de Udense samenleving, en levert een breed pakket aan producten en diensten aan haar inwoners.

Het programma Bedrijfsvoering bevat onderstaande doelstellingen: 

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over:

Prestatie indicatoren

Bijna alle indicatoren van het programma Bedrijfsvoering zijn niet specifiek te koppelen aan één ambitie/doel. Om die reden presenteren wij die dan ook centraal onder het programma.

Indicator Formatie
Prognose 2017 7,3 fte per 1.000 inwoners (2016)*
Werkelijk 2017 7,3 fte per 1.000 inwoners (2016)*
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / eigen gegevens
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017

* de meest actueel beschikbare informatie dateert uit 2016

Indicator Bezetting
Prognose 2017 7,0 fte per 1.000 inwoners (2016)*
Werkelijk 2017 6,9 fte per 1.000 inwoners (2016)*
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / eigen gegevens
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017

* de meest actueel beschikbare informatie dateert uit 2016

Indicator Apparaatskosten
Prognose 2017 € 650 per inwoner (2016) *
Werkelijk 2017 € 650 per inwoner (2016)*
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / eigen gegevens
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017

* de meest actueel beschikbare informatie dateert uit 2016

Indicator Externe inhuur
Prognose 2017 5%= € 900.000 (2016)*
Werkelijk 2017 4,1% = € 780.000 (2016)*
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl  (basisset) / eigen gegevens
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017

* de meest actueel beschikbare informatie dateert uit 2016
 

Indicator Overhead
Prognose 2017 20% (Uden) (2016)*
Werkelijk 2017 17,7% (Uden) 21,8% (landelijk) (2016)*
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl  (basisset) / eigen gegevens
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017

* de meest actueel beschikbare informatie dateert uit 2016