Verberg het menu

Facilitaire zaken en huisvesting

Het gaat over het huishouden van het bedrijf gemeente Uden. Facilitaire zaken zorgt ervoor dat personeelsleden, college- en raadsleden alle diensten en middelen (faciliteiten) tot hun beschikking hebben om hun werk goed te kunnen doen. Te denken valt aan catering, beveiliging en onderhoud, schoonmaak, receptie. Ook het zorgen voor veilige, goed onderhouden, toegankelijke en gastvrije gemeentelijke gebouwen en het voeren van een deugdelijke gebouwbeheer administratie van het gemeentelijk vastgoed (het technisch en niet-technisch gebouwenbeheer) valt hier onder. Dit beheer wordt versterkt door het opstellen en uitvoeren van meerjarig onderhoudsplanningen. Belangrijke aspecten zijn: duurzaamheid, burgerparticipatie, attent zijn op mogelijke kostenbesparingen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Facilitaire zaken en huisvesting   Toelichting
1 Verder ontwikkelen van integraal vastgoedmanagement, inclusief evalueren organisatiestructuur (vastgoed en accommodaties) door middel van een nota ‘Integraal vastgoedmanagement’

In samenwerking met Maatschappelijke Dienstverlening is de Leidraad zelfbeheer opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. De toetsing van bestemmingsplannen op de behoefteontwikkelingen is nagenoeg afgerond met de nota Ondersteunende horeca in MFA’s Dit betrof een integrale samenwerking met Maatschappelijke Dienstverlening en Ruimte.  Passend op de Leidraad  zijn zelfbeheer- initiatieven gestart in Odiliapeel en Uden-Centrum. Verdere en uitvoeringsafspraken worden nog nader uitgewerkt in 2018. Met name de gesprekken in de diverse gebieden met de inwoners m.b.t. mogelijk zelfbeheer vergen veel tijd en afstemming. Ook  het toetsen van de mogelijkheden binnen de bestaande bestemmingsplannen kostte de nodige tijd. De evaluatie van de consequenties voor de organisatie volgt nog. 

2 Strategisch vastgoedportefeuillebeheer; op basis van behoefte geformuleerd beleid en voorzieningenplanning

Gemeentelijke vastgoed eigendommen zijn in beeld. Belangrijke managementinformatie wordt het rendement tussen "bezettingsgraad" en "wat nodig is in de wijk". Daartoe is een noodzakelijk update van het vastgoed beheersysteem afgerond. In 2018 zal het systeem verder aangevuld worden om bovengenoemde GEO informatie inzichtelijk te krijgen met Maatschappelijke Dienstverlening en Ruimte.

3 Onrechtmatig grondgebruik aanpakken door het project ‘legaliseren’ voort te zetten / af te ronden.

Het project is beëindigd en werkzaamheden zijn opgenomen in het regulier beleid . het beleid Ongeregistreerd grondgebruik is geactualiseerd. Registratie van de laatste dossiers vraagt nog intensieve afstemming. We bevinden ons in de afrondingsfase.

4 Onderzoek dat het beheer (personeel) van de accommodaties  aan een mogelijke externe partij (IBN) uitbesteed gaat worden.

Eind 2016 is door de gemeenten in Noordoost-Brabant besloten te gaan samenwerken met IBN voor de uitvoering van de Participatiewet. De samenwerking duurt voorlopig 4 jaar. IBN voert voor de gemeenten behalve de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) ook beschut werk en de re-integratie van een deel van de bijstandsgerechtigden uit. De samenwerking met IBN voor beheer en organisatie in accommodaties is hiervan een uitvloeisel en  is operationeel per januari 2018 

5 Uitvoeren van het uitvoeringsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Dit is een plan wat contunue in ontwikkeling is. Bereikte doelen worden toegelicht en met nieuwe ambities en bijbehorende planning aangevuld. Elk halfjaar krijgt dit plan een update.

6 Vervanging lamellen gevels gebouw D gemeentehuis

De lamellen zijn 4e kwartaal 2017 geplaatst.

7 Conceptvertaling en herinrichting verkeersruimtes en ontvangsthal gemeentehuis.

Aanpassingen van de verkeersruimtes zijn 3e kwartaal 2017 voorbereid en starten 1e kwartaal 2018. In het 3e kwartaal 2017 is  een stageonderzoek naar de gewenste en mogelijke aanpassingen in de ontvangsthal door 4e jaars studenten afgerond. De uitwerking zal in 2018 plaatsvinden.

8 Vervanging audiovisuele middelen/geluidsinstallaties in vergaderkantoren en raadszaal.

Vervanging van het geluidssysteem in de raadzaal is gerealiseerd. Afronding van de overige zaken vindt plaats met de conceptvertaling Huisvesting vergader- en spreekkamers in 2018. 

9 Uitbreiding facilitair reserveringssysteem voor zowel intern gemeentehuis als voor de externe accommodaties. Reserveringssysteem in het gemeentehuis is in werking. Tevens is het systeem aangevuld met het facilitair melding- en storingssysteem.  In 2e helft 2018 worden de mogelijkheden onderzocht of externe accommodaties zijn toe te voegen.