Verberg het menu

Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie

Het betreft functies als adviseur/controllers, financieel adviseurs en specialisten, planning en control, financiële verantwoording, administratieve organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne kwaliteitszorg, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.

De gemeente Uden is en wil graag ‘in control’ zijn. Hiervoor zijn tal van interne beheersingsmaatregelen aanwezig. Om de financiële rechtmatigheid te waarborgen, wordt onder andere met het model interne controle en rechtmatigheid gewerkt. Samen met het normenkader en het intern controleplan 2017 vormt dit het kader voor de interne controle..

Een ander onderdeel dat bijdraagt aan het ‘in control’ zijn is risicomanagement. De gemeente Uden wil op een gestructureerde wijze risico’s beheersen en eventuele risico’s bewust nemen. Hierbij is de relatie tussen risico’s en de mate waarin de gemeente in staat is om eventuele grote financiële tegenvallers die bij de risico’s horen op te vangen van belang. We willen graag dat risicomanagement een onderwerp van gesprek is en blijft.

In 2017 is een duidelijke koppeling tussen de financiële rechtmatigheidscontrole en het risicomanagement gemaakt. De beheersingsmaatregelen zoals die genoemd zijn bij de risico inventarisatie zijn meegenomen in de verbijzonderde interne controle. Hierbij heeft nauwe samenwerking plaatsgevonden met onze huisaccountant. Daardoor was het voor de accountant mogelijk om zoveel mogelijk op onze werkzaamheden te steunen.

Kijken we naar onze planning en controlcyclus, dan is die helder, openbaar en afgestemd op de wensen van de gemeenteraad en het college. Een structureel sluitende programmabegroting, het weerstandsvermogen en de financieringspositie zijn de drie pijlers voor het bepalen van onze financiële positie.  Ook met de nieuwe raad zullen wij in gesprek gaan om de planning – en controlproducten af te stemmen op hun wense

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie   Toelichting
1 Structurele lasten worden gedekt door structurele baten (continue).

Bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2018-2021 zijn structurele lasten gedekt door structurele baten. Dit is een uitgangspunt in ons financieel beleid en wordt ook door de provincie als eis gesteld. Uitgangspunt hierbij is dat je als gemeente meerjarig sluitend bent. In de Programmabegroting 2018 is zichtbaardat het jaar 2018 nog een tokort laat zien. Met ingang van 2019 is wel sprake van een structureel sluitende begroting, waardoor de provincie Noord-Brabant de begroting van de gemeente Uden heeft goedgekeurd. 

2 De financiële consequenties van het coalitieakkoord ‘Samen voor een vitaal Uden!’ zijn in de Programmabegroting verwerkt.

Het coalitieakkoord wordt vertaald in de Programmabegroting. Indien er aanleiding is voor bijstelling vindt dit plaats in de tussentijdse afwijkingenrapportages zoals bijvoorbeeld deze bestuursrapportage. Dat betekent dat de financiële consequenties van het coalitieakkoord verwerkt zijn in de Programmabegroting. 

3 Samen met de raad invulling geven aan een nieuwe opzet van de programmabegroting (met bijbehorend meetplan, zodat resultaten transparant en meetbaar zijn.

Samen met de nieuwe raad (audit-comité) gaan we aan de slag met een nieuwe opzet van de programmabegroting. Een voorzet hiervoor zal aangeboden worden in het overdrachtsdocument. Ook willen we de mogelijkheden van een nieuw software programma voor planning & control hierbij betrekken. 

4 Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit.

Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie. Voor de bepaling van de financiële positie zijn 3 pijlers gedefinieerd, te weten: dekking/sluitende begroting, financiering en risicomanagement/weerstandscapaciteit. In alle planning en control producten wordt hierover gerapporteerd. De pijlers worden gebruikt als sturingsinstrument. Er wordt actief gestuurd op de weerstandsratio. De pijler weerstandsratio ligt op de norm.

5 Voortvarende realisatie van de nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen. Eventuele nieuwe bezuinigingen worden in een zorgvuldig proces met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen afgestemd.

De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren bedroeg bijna € 7,7 miljoen. Van dit bedrag is na de 3e monitor van 2017, welke was opgenomen in de Bestuursrapportage 2017 alles gerealiseerd. Hierover zal ook met ingang van 2018 niet meer gerapporteerd worden.  

6 Actief sturen op de schuldpositie door in het bestedings- en dekkingsplan daar geld voor te reserveren.  

Sturen op schuldpositie is een van de pijlers voor het sturen op de financiële positie. We zijn ons ervan bewust dat de schuldpositie van onze gemeente verbeterd kan worden.  Bij de afweging van de wensen versus de financiële middelen is de impact op de schuldpositie een van de aspecten waar rekening mee wordt gehouden. Tevens zal worden beoordeeld of het noodzakelijk/wenselijk is om geld te reserveren voor het verbeteren van de schuldpositie.

7 Actualiseren ‘Financiële verordening gemeente Uden’.

Als gevolg van landelijke ontwikkelingen en de interne behoefte is de financiële verordening in 2017 geactualiseerd. Deze is in november 2017 door de Raad vastgesteld en is met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 van toepassing.
Er zijn intern acties opgezet om de inhoud van de financiële verordening uit te dragen zodat de inhoud van deze verordening onderwerp van gesprek blijft en wordt nageleefd.

8 De interne processen op orde houden. Er is veel aandacht voor de interne processen. Bij de uitvoering van de verbijzonderde interne controle wordt er getoetst op financiële rechtmatigheid. Daarnaast worden ook adviezen gegeven om de interne processen zo goed mogelijk in te richten en zo mogelijk te verbeteren. Dit is een continue proces.
9 Daar waar de organisatieontwikkeling aanleiding geeft om de beschrijving van de werkprocessen aan te passen (AO/IB). De actualisatie van de AO/IB is eveneens een onderdeel van de verbijzonderde interne controle. Ook de externe accountant beoordeeld of de procesbeschrijvingen nog actueel zijn. Dit is eveneens een continue proces.
10 Het risicomanagement meer te koppelen aan de interne controle.

De kwaliteit van het systeem van risicomanagement wordt verbeterd door risicomanagement steeds meer te koppelen aan de interne controle. Hierover vindt ook afstemming plaats met onze huisaccountant PWC.
Sinds dit jaar is er een duidelijke koppeling gelegd tussen de verbijzonderde interne controle en het risicomanagement waardoor de kwaliteit in de toekomst nog verder zal verbeteren.