Verberg het menu

Inkoopbeleid

Naast doelmatigheid en rechtmatigheid is maatschappelijk verantwoord inkopen een belangrijk aspect bij inkoop- en aanbestedingstrajecten van de gemeente Uden. Regionale inkoopsamenwerking vergt aandacht en afstemming. De uitgevoerde inkooptrajecten hebben zowel wat betreft kwaliteit als prijs goede resultaten opgeleverd (zie de evlautaie van de inkooptrajecten 2017). Naast het meenemen van duurzaamheid, speelt ook ‘social return’ een belangrijke rol in aanbestedingstrajecten.

Samen met UOV de Kring worden met het oog op lokale ondernemers regelmatig informatie-bijeenkomsten georganiseerd. Hierin wordt onder andere uitleg gegeven over het inkoopbeleid en Tenderned.
Sinds januari 2017 is de samenwerking met het Bureau inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB) via deelname in de stichting BIZOB definitief geworden. Via BIZOB hebben wij de kwaliteit van onze inkoop- en aanbestedingstrajecten verbeterd en veel meer planmatig in beeld gebracht. Daarnaast hebben we als gevolg van een groter inkoopvolume besparingen op diverse projecten gehad. Voorheen deelden wij niet in het resultaat, maar vanaf 2017 (bij deelname) wel. Verder wordt samengewerkt in het inkoopplatform Noordoost-Brabant om de contacten / afstemming met onze directe regio vast te houden. Jaarlijks wordt een inkoop- en aanbestedingsagenda (in overleg met diverse regiogemeenten) samengesteld. Voordeel van samenwerking is kwaliteit en nog steeds een financieel (kwantum)voordeel bij de diverse aanbestedingen.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Inkoopbeleid   Toelichting
1 Deelname aan de Stichting BIZOB

Diverse aanbestedingstrajecten zijn de afgelopen periode succesvol (o.l.v. het BIZOB) binnen de gemeente Uden en ook regionaal opgepakt. Zoals ook in het aanbestedingsbeleid is vastgelegd zijn duurzaamheid en social return belangrijke criteria bij de selectie in het aanbestedingsproces.

2 Deelname aan het inkoopplatform Noordoost-Brabant

Inkoopprofessionalisering en actualisatie van inkoopbeleid, uitgangspunten voor social return en duurzaamheid worden steeds meer in samenwerking tussen de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant (INOB) opgepakt. Ook hier levert BIZOB een coördinerende bijdrage. Eenduidigheid naar de markt en efficiëntie zijn hiervan belangrijke voordelen.