Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Programma Bedrijfsvoering (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2016

Begroting 2017 Begroting incl wijz 2017 Rekening 2017 Verschil V/N
Lasten 0 10.231.435 12.236.433 12.027.862 208.571 V
Baten 0 68.240.391 71.664.958 71.638.765 -26.193 N
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten 0 58.008.956 59.428.525 59.610.903 182.378 V
Mutatie reserves 0 2.680.481 2.796.075 2.519.110 -276.965. N
Gerealiseerde resultaat 0 60.689.437 62.224.600 62.130.013 -94.587 N

Tot en met 2016 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. Vanaf boekjaar 2017 is de overhead opgenomen in dit afzonderlijk programma 6 Bedrijfsvoering. Daarnaast waren de algemene dekkingsmiddelen (Algemene Uitkering, Onroerende Zaakbelasting en Treasury) voor 2017 onder programma 5 Dienstbare en betrouwbare overheid opgenomen. Hierdoor zijn de cijfers van 2016 en 2017 in mindere mate vergelijkbaar.