Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING     - € 94.000 Nadeel

BSOB /WOZ - € 331.000 N
In 2017 is een voordelig (jaarrekening)resultaat behaald in de bijdrage aan de BSOB van €38.776; dit als gevolg van o.a. het nog niet (kunnen) uitvoeren van projecten door de BSOB in 2017.Hierdoor heeft de BSOB een positief rekeningresultaat behaald van 1 miljoen euro, het effect voor Uden was 38.776 euro. Daarnaast ontstaat een incidenteel nadeel van €370.115 door een extra storting in de voorziening dubieuze debiteuren BSOB. De BSOB heeft de jaren 2012 t/m 2017 m.b.t. openstaande belastingdebiteuren geanalyseerd. Gebleken is dat € 346.000 als dubieus aangemerkt moet worden. Deze beoordeling is reeds getoetst door de accountant van de BSOB. Samen met de reeds oninbare vorderingen in 2017 leidt dit tot een extra storting in de voorziening van €370.000.
 
   
Eigen risico arbeidsongeschiktheid (WGA) € 70.000 V
Tot de periode 1 januari 2017 had de gemeente Uden voor het eigen risico bij arbeidsongeschiktheid (WGA risico) een verzekering afgesloten. Vanaf 1 juli 2017 valt de gemeente Uden onder het publieke stelsel (UWV) en is Uden geen eigen risicodrager meer. Voor de periode 1 januari tot 1 juli 2017 is de gemeente Uden geen premiekosten of gedifferentieerde premie verschuldigd. De kosten WGA premie loopt vanaf 1-7-2017 via de salarissen. Deze kosten zijn geïncorporeerd in het onderdeel loonheffingen van de salariskosten verdeeld over de diverse organisatieonderdelen. Vandaar dat deze kosten op deze ECL niet apart worden opgeboekt. De WGA premie is in totaal begroot bij P&O. Echter, in werkelijkheid wordt deze via de salarissen verrekend over alle afdelingen heen. Op P&O budget geeft dit een voordelig resultaat, maar op organisatiebreed niveau is dit budgetneutraal.
 
   

 

Algemene uitkering € 101.000 V
De algemene uitkering is met een omvang van € 60 miljoen een belangrijke inkomstenbron. De middelen voor de Transities (€ 23,5 miljoen) en de WMO (€ 3,1 miljoen) zijn door de raad geoormerkt voor dat doel. In principe is het restantbudget vrij te besteden. In de Bestuursrapportage 2017 hebben we op basis van de septembercirculaire de prognose bijgesteld. Inmiddels is de decembercirculaire gepubliceerd en hebben er nog verrekeningen plaatsgevonden van voorgaande jaren. Dit veroorzaakt het relatief kleine verschil van € 101.000 voordelig.
 
   
Voorzieningen dubieuze debiteuren - € 69.000 N
Jaarlijks worden de per 31 december openstaande debiteuren beoordeeld op mate van invorderbaarheid. Het resultaat van deze beoordeling bepaalt de hoogte van deze voorziening dubieuze debiteuren. Op basis van de beoordeling 2017dient de voorziening met € 69.000 te worden opgehoogd, hetgeen een incidenteel nadeel in de exploitatie geeft.
 
   

    

Renteresultaat -€ 274.000 N
De omvang van het renteresultaat wordt vooral beïnvloed doordat er minder rente aan activa kon worden toegerekend dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door een vertraging in de investeringen (onderhanden werken). Dit leidt tot een nadeel in de renteparagraaf, maar komt als voordeel (vrijval kapitaallasten) terug op de diverse overige bestuurlijke producten, waarbij 55.000 als voordeel is opgenomen in product 3300 Onderwijs algemeen, 50.000 op product 3200 wegen, straten en pleinen en 29.000 op product 4300 Brandbestrijding (nieuwbouw brandweerkazerne). 
 
   
Vennootschapsbelasting (VPB) € 160.000 V
In 2017 is een VPB-last geraamd van €300.000 met dekking uit de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf. O.b.v. de bedrijfeconomische cijfers is de voorlopige conclusie dat er geen sprake zal zijn van een VPB-last in 2017. De concept aangifte over boekjaar 2016 is inmiddels gereed. Ook voor dat boekjaar zal geen Vennootschapsbelasting betaald hoeven te worden. Hierdoor kan het gereserveerde bedrag van €160.000 vrijvallen (incidenteel voordeel). Voor een verdere toelichting zie ook de paragraaf bedrijfsvoering.
 
   
Diverse posten € 218.000 V
Daarnaast zijn er vele kleine verschillen die zich voorgedaan hebben bij de overheadafdelingen. Er is bijvoorbeeld minder uitgegeven aan mobiele telefoniekosten ter grootte van € 35.000, beëindiging aanspraak WW door een aantal oud werknemers waardoor € 23.000 resteert, besparingen op onderhoud koipieermachines en terugloop kopieerkosten (€ 56.000) en nog verschillende kleine meevallers.
 
   
Afwijkingen kostenplaatsen €16.000 V

Bij de doorbelasting van de kostenplaatsen is een negatief resultaat van €145.000 in 2017. Dit is met name ontstaan doordat vanwege onbetaald verlof, ziekte en volgen van opleidingen, externe inhuur is geweest.

Toerekening overhead aan grondexploitatie en investeringen: Er is voor €223.000 meer uren aan de grondexploitatie en €26.000 meer uren aan de investeringen besteed. Hierdoor kan ook voor €160.000 meer overhead toegerekend worden aan de diverse grondexploitaties en investeringen. Vooralsnog lijkt dit incidenteel te zijn.

   
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo € 15.000 V