Verberg het menu

Zorg voor juridische kwaliteit (JKZ)

Het gebruik van de persoonsgegevens bij de gemeentelijke dienstverlening moet per 25 mei 2018 voldoen aan de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU). Hiervoor is het beleid Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming vastgesteld. Hiermee kan de gemeente tijdig ‘Aantoonbaar privacyproof’ zijn. Hierop lag de focus in 2017.
En in 2018 krijgt de klant met het “Privacy Register” direct zicht op het gebruik van zijn persoonsgegevens. Zo weet iedere klant welke gegevens de gemeente gebruikt bij het leveren van haar diensten, aan welke instanties ze deze doorgeeft en hoe deze worden beschermd en beveiligd.
 

Niet-financiële rechtmatigheid

Het gemeentebestuur werkt voor de gemeenschap of klanten: inwoners, bezoekers, instellingen en bedrijven. De beslissingen waar de raad, het college en de burgemeester bij betrokken zijn, moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Gebeurt dat niet dan is er een juridisch, en mogelijk ook financieel risico. Voor die risicoafwegingen hanteert de gemeente Uden het systeem van JKZ: Juridische kwaliteitszorg, in aansluiting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Het resultaat hiervan is onderbouwd in de paragraaf weerstandsvermogen.
Jaarlijks staat tegen meer dan 32.000 beslissingen of besluiten rechtsbescherming open voor belanghebbenden.

 

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Zorg voor juridische kwaliteit (JKZ)   Toelichting
1 Met de “Privacy Kompas” als organisatiebrede aanpak krijgt iedere klant niet alleen zicht op de bescherming en de beveiliging van zijn klantgegevens bij de gemeente, maar ook de grip hierop. Hierdoor kan de klant de gemeente die in het bezit is van zijn persoonsgegevens vertrouwen. Eind 2017 is het beleid Informatiebeveiliging (ENSIA) en Gegevensbescherming (Privacy) vastgesteld. Hierin is het systeem van ‘Aantoonbaar privacyproof’ vastgelegd: (1)  op een Register staan de persoonsgegevens die bij de dienstverlening worden gebruikt; (2) klant roept rechten ook via e-diensten in; (3) de organisatie is bewust met de “Privacy Kompas” en (4) legt hierover verantwoording af.
In 2018 ligt de focus op de verdere uitwerking.
 

Aanvullende informatie juridische kwaliteitszorg

Type

2015

(aantal)

2016

(aantal)

2017

(aantal)

Burgerzaken, paspoorten, rijbewijzen, basisregistratie persoonsgegevens 15.216 17.102 18.004
Evenementenvergunningen en -meldingen 193 190 192
Drank- en horecavergunning, speelautomatenvergunning 41 45 53
Parkeerkvergunningen, ontheffingen en toestemmingen 1.000 2.218 889
Invalideparkeerkaart 334 196 228
Overige besluiten met invloed op verkeer (motivering verbeterd na meerdere bezwaren tegen een verkeersbesluit) - - 217
Omgevingsvergunning voor activiteiten: bouwen, kappen,
slopen, reclame, inrit, milieu, brandveilig gebruik,
monument, ontheffing bestemmingsplan
 
420 381 497
Sloopmeldingen 125 154 170
Milieumelding activiteitenbesluit en geluidsontheffing 79 78 109
Toezichtcontroles bouwen en milieu (BM) 525 398 447
Waarschuwingen en voornemens tot handhaving bouwen en milieu (BM) 150 116 193
Beschikkingen ex artikel 13b Opiumwet 5 4 7
Beschikkingen personeel 510 404 375
Meldingen landelijk register Kinderopvang 51 18 11
Beschikkingen leerlingenvervoer 190 199 219
Beschikkingen onderhuiswijsvesting 4 5 2
Subsidiebeschikkingen 240 243 329
Planschadebesluiten 4 - 4
Beschikkingen voorzieningen jeugdhulp - 485 1.028
Beschikkingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en meldingen 2.689

2.907

972

3.027

918

Beschikkingen inkomensvoorzieningen (t.a.v. bijstand 2018: zo mogelijk tegemoet komen aan het bezwaar door een vroegtijdige heroverweging met de actuele omstandigheden) 6.563 5.610 5.696
Besluit en toestemming ondergrondse infrastructuren - - 110
Kermisvergunning - 104 101
Vergunning grafmonument - - 26
APV marktplaats-, standplaats-, vent- en exploitatievergunning, stookontheffiing, handhaving - -

86

136

Bezwaren, ingekomen bij de Onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften (zie dit jaarverslag (PDF, 237.3 kB)) 190 161 106
Klachten, volgens interne opgave en nationale ombudsman (zie dit jaarverslag) (PDF, 321.6 kB)

31

24

23