Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2016

Begroting 2017 Begroting incl wijz 2017 Rekening 2017 Verschil V/N
Lasten 6.371.393 2.564.996 2.708.229 2.858.593 -150.364 N
Baten 72.533.087 718.649 718.649 1.148.051 429.402 V
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten 66.161.694 -1.846.347 -1.989.580 -1.710.542 279.038 V
Mutatie reserves 4.154.693 0 0 0 0  
Gerealiseerde resultaat 70.316.387 -1.846.347 -1.989.580 -1.710.542 279.038 V

Tot en met 2016 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. Vanaf boekjaar 2017 is de overhead opgenomen in een afzonderlijk programma (programma 6 Bedrijfsvoering). Daarnaast zijn ook de algemene dekkingsmiddelen (Algemene Uitkering, Onroerende Zaakbelasting en Treasury) vanaf 2017 onder programma Bedrijfsvoering opgenomen. Hierdoor zijn de cijfers van 2016 en 2017 in mindere mate vergelijkbaar.