Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

De woningmarkt in de Uden kenmerkte zich in 2017 een toename van het aantal verkopen, stijgende transactieprijzen en afnemende verkooptijd. Deze positieve ontwikkeling vertaalde zich eveneens in een stijging van het aantal in aanbouw genomen woningen. In 2017 werden 161 woningen in aanbouw genomen (in 2016 131 woningen). Eind 2017 is de Verordening Startersleningen 2018 door de gemeente Uden vastgesteld. Daarmee kunnen vanaf 2018 opnieuw startersleningen worden verstrekt.

De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet zijn in volle gang. In de eerste helft van 2017 zijn we gestart met het implementeren van de Omgevingswet. In 2017 lag het accent op het uitvoeren van de inventarisatie van beleid & regelgeving en de werkprocessen. Naar aanleiding van het bericht van het ministerie dat de implementatiedatum van 1 juli 2019 niet wordt gehaald, passen we de planning aan. Het formuleren van onze ambitie verschuift daardoor naar 2018, zodat we dit samen met de nieuwe raad kunnen oppakken. De uitwerking van de nieuwe instrumenten kan pas concreet worden gemaakt op het moment dat er een nieuwe implementatiedatum bekend is.

In Uden Noord wordt gewerkt aan onder andere de ontwikkeling van het Foodcourt met daarin Mc Donalds, Subway en KFC. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en door de Raad van State behandeld. De uitspraak wordt medio maart verwacht. Aansluitend volgt realisatie. Ook wordt gewerkt aan het plan Multizorgcentrum Vitale, waarmee de initiatiefnemer als onderdeel van het Zorgpark een innovatie in het zorgaanbod voor Uden en de regio wil bewerkstelligen. Naar verwachting kan dit plan in 2018 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

In het centrum wordt  veel geïnvesteerd in het openbaar gebied. Planvorming heeft plaatsgevonden voor de herinrichting van de Sint Jansstraat en de Markt. Uitvoering is gepland in 2018, evenals planvorming voor  herinrichting van de Marktstraat. De pilot Smart City Uden Centrum is gestart. De gemeente ondersteunt het startersinitiatief van Misfits in het centrum. Wat betreft bedrijventerreinen is ruim 3 ha aan grond verkocht en circa 10 ha aan opties verstrekt. De financiële bijdrage van €100.000 voor het plaatsen van camera’s op de openbare weg op bedrijventerreinen blijft gereserveerd tot 2020. De mogelijkheden voor eigendomsoverdracht van glasvezelnetwerk aan SBBU worden onderzocht. In de regio Noordoost Brabant is uitvoering gegeven aan het regionale afsprakenkader bedrijventerreinen. In samenwerking met het Ministerie van EZ is een Ronde Tafel bijeenkomst georganiseerd met bedrijven uit Uden en omgeving met als doel het vinden van economische spinn-off door de komst van de F35 op vliegbasis Volkel.

In het kader van de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 zijn flinke stappen gezet richting het realiseren van een zonnepark op Hoogveld-zuid. Het regionale digitale loket Brabant woont slim ondersteunt sinds oktober woningeigenaren in het realiseren van energiebesparende maatregelen. Wederom zijn verschillende burgerinitiatieven gefaciliteerd. Extra laadpunten voor elektrische auto’s zullen geplaatst worden via de gezamenlijke provinciale aanbesteding van laadpalen. In 2017 zijn 14 elektrische deelauto’s geïntroduceerd. De plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en andere energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd.

Om zoveel mogelijk materiaal te kunnen recyclen is naar aanleiding van afvalproeven middels de BOB-methodiek een nieuwe inzamelmethode voor de laagbouw door de raad vastgesteld. Deze is op 1 december 2017 van start gegaan. De afvalproeven hoogbouw lopen nog door en worden in 2018 geëvalueerd. Het grof restafval van de milieustraat wordt nagescheiden.

De aandacht voor Vitaliteit en Gezondheid van het buitengebied en Dierenwelzijn zijn belangrijke speerpunten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast wordt de maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker.

De eerste deelprojecten van het programma Meer Maashorst (Landschappen van Allure)  zijn in 2017 gerealiseerd. Het project Meer Maashorst is verlengd tot 1 januari 2019 zodat er meer tijd is om alle projecten uit te voeren.

Het programma Duurzaam wonen en ondernemen heeft vier doelstellingen:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: