Verberg het menu

Bouwen naar behoefte

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. Hiervoor stemmen we het woningaanbod zoveel als mogelijk af op huidige en toekomstige behoeften. In 2017 zijn 161 woningen in aanbouw genomen, daarmee hebben we in 2017 meer woningen in aanbouw genomen dan de verwachte 150 woningen In 2018 verwachten we dat dit aantal hoger zal liggen, ca. 200 woningen.

Eind december 2017 hebben we nieuwe prestatieafspraken met Area en de Bewonersraad Area gemaakt. De afspraken zijn onderdeel van een voortschrijdend proces waarbij de partijen zich blijvend inzetten op de thema’s die in, de door de Raad vastgestelde Nota van uitgangspunten, zijn benoemd. Deze thema’s zijn betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzame sociale huurwoningvoorraad, huisvesting van urgente, bijzondere en oudere doelgroepen en wonen met zorg.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de aandacht uit blijft gaan naar starters. Eind december heeft de Raad de Verordening Starterslening 2018, gemeente Uden vastgesteld. Op 2 januari 2018 is de Verordening in werking getreden. We verwachten in 2018 ongeveer 50 startersleningen te verstrekken.

In de eerste helft van 2017 zijn we gestart met het implementeren van de Omgevingswet. In 2017 lag het accent onder andere op het uitvoeren van de inventarisatie van beleid & regelgeving en de pilot Loopkantstraat (democratic challenge). Zowel de inventarisatie als de pilot is in 2017 afgerond. Daarnaast zijn in 2017 het programmaplan en projectplan tot stand gekomen en inmiddels (begin 2018) vastgesteld. In 2018 ligt de focus op de invoeringsstrategie en de ambitiebepaling door de raad. 

Begin 2017 zijn we gestart met het opstellen van een gebiedsperspectief Leeuweriksweg. Medio 2017 heeft het college de Nota van uitgangspunten vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de marktuitvraag. Het college heeft in november 2017 besloten om de marktvraag uit te stellen, in afwachting van besluitvorming over de huisvesting van scholen in de gemeente Uden. Dit uitstel duurt naar verwachting tot eind 2018.

Met betrekking tot de nieuwbouw van het politiebureau en de brandweerkazerne is in 2017 de bestemmingsplanprocedure doorlopen en afgerond. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2018 gestart met de realisatie van het politiebureau. Wat betreft de brandweer heeft de Veiligheidsregio in het najaar van 2017 uitgesproken de regionale steunfunctie te combineren met de lokale kazerne. Eind 2017 is gestart met de planontwikkeling. De verwachting is dat in de tweede helft van 2018 kan worden gestart met de bouw.

In oktober 2017 is het bestemmingsplan Velmolen-oost, fase 3 onherroepelijk geworden. Daarmee kan de wijk Velmolen-Oost afgerond worden. Daarnaast werken we aan bestemmingsplannen, waarmee diverse ontwikkelingen en initiatieven mogelijk worden gemaakt, waaronder de ontwikkeling van het Dico-terrein, Runmolen en De Ruiter (voorheen Nieuw Hoenderbos). Voor delen van Uden-Noord wordt in samenspraak met bewoners gewerkt aan een geactualiseerd bestemmingsplan, passend bij de doelen van het Masterplan Uden-Noord. Met betrekking tot het bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden is in de tweede helft van 2017 het concept bestemmingsplan gereed en intern beoordeeld. We verwachten medio 2018 het ontwerp bestemmingsplan ter visie te kunnen leggen en voor het einde van het jaar ter vaststelling aan de Raad aan te kunnen bieden. 

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Bouwen naar behoefte   Toelichting
1 (Half)jaarlijkse monitoring woningbouwprogramma.

(Half)jaarlijkse monitoring over geheel 2016 en de eerste helft 2017 is uitgevoerd. Deze actie keert (half)jaarlijks terug. De monitoring over de tweede helft 2017 wordt voorbereid.

2 Realiseren woningen (volgens programma).  

In 2017 zijn 161 woningen in aanbouw genomen. De verwachting was ca. 150 woningen. We verwachten in 2018 ca. 200 woningen in aanbouw te nemen.

3 Uitvoeren startersleningen.

Eind december is de nieuwe Verordening Starterslening 2018, gemeente Uden vastgesteld. Per 2 januari 2018 is deze in werking getreden. We verwachten in 2018 ca. 50 startersleningen te verstrekken.

4 Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue).

In de tweede helft van 2017 is het concept bestemmingsplan gereed en intern beoordeeld. Medio 2018 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter visie en voor het einde van het jaar ter vaststelling aan de Raad aan te kunnen bieden.

5 Implementeren veranderende wet- en regelgeving: omgevingswet (planning 2018-2019)

In de eerste helft van 2017 zijn we gestart met het implementeren van de Omgevingswet. Daarbij lag het accent onder andere op het uitvoeren van de inventarisatie van beleid & regelgeving en de pilot Loopkantstraat (democratic challenge). Zowel de inventarisatie als de pilot is in 2017 afgerond. Daarnaast zijn in 2017 het programmaplan en projectplan tot stand gekomen en inmiddels (begin 2018) vastgesteld. In 2018 ligt de focus op de invoeringsstrategie en de ambitiebepaling door de raad.

6 Opstellen omgevingsvisie.
 
 

In december 2015 is de omgevingsvisie vastgesteld. Er volgt nog een nadere uitwerking van de visie in lijn met de laatste amendementen in de komende Omgevingswet. 

7 Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue). In december 2015 is de omgevingsvisie vastgesteld. Er volgt nog een nadere uitwerking van de visie in lijn met de laatste amendementen in de komende Omgevingswet. 

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd / afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer over gerapporteerd.

- Uitvoeren woningmarktonderzoek en herijkingen woningbouwprogramma
- Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot huisvestingsbeleid arbeidsmigranten-

-  Implementeren veranderende wet- en regelgeving:
    WABO/BOR/Bijlage 2
    Herziening woningwet
    Besluit militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel)

- Actualiseren nota grondbeleid

Prestatie indicatoren (begroting 2017)

Indicator Aantal in aanbouw genomen woningen
Prognose 2017 150
Werkelijk 2017 161
Informatiebron Woningbouwprogramma
Indicator Gemiddelde WOZ waarde
Prognose 2017 Per duizend euro
Werkelijk 2017  
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / CBS
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Nieuw gebouwde woningen
Prognose 2017 Aantal per 1.000 woningen
Werkelijk 2017  
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / basisregistratie adressen en gebouwen
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Demografische druk
Prognose 2017  in %
Werkelijk 2017  
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / CBS
Aamvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Prognose 2017 in €
Werkelijk 2017  
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / COELO
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Prognose 2017 in €
Werkelijk 2017  
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / COELO
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017