Verberg het menu

Koploper in duurzaamheid

Eind 2015 is de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 vastgesteld. De agenda richt zich op de thema’s energie, afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen; er zijn 36 maatregelen benoemd die in de periode tot en met 2020 opgepakt zullen worden. De duurzaamheidagenda geeft invulling aan de volgende doelen:

  • een energieneutraal Uden in 2035
  • niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in 2020
  • Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland

In 2017 is op basis van de twee afvalproeven bij de laagbouw de beste inzamelmethode voor gft, papier, verpakkingen en restafval vastgesteld middels een raadsbesluit. De nieuwe inzameling is vanaf 1 december 2017 van start gegaan. De introductie van het nieuwe systeem is ondersteund door een communicatiecampagne en een pop up winkel in het centrum die zeer goed bezocht is. De proeven bij de hoogbouw lopen nog door en worden vervolgens geëvalueerd. Naast deze bronscheiding wordt als aanvulling gestart met nascheiding van het grof om alsnog zo veel mogelijk materiaal her te gebruiken. Ook wordt onderzocht hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden, waardoor minder recyclebaar afval terecht komt bij het zwerfafval.

We hebben ons aangesloten bij de samenwerking van een groot aantal gemeenten in Noordoost Brabant die via de aanpak ‘Brabant woont slim’ (looptijd 2017 t/m 2020) woningeigenaren willen motiveren en faciliteren in het treffen van energiebesparende maatregelen. Het digitale energiebesparingsloket is inmiddels online. Doordat de Energie Coöperatie Uden en het daaraan gelieerde T Huis Warm met hun activiteiten zijn gestopt, wordt onderzocht hoe het energiezuinig maken van het particuliere woningbezit gefaciliteerd kan worden.
In dialoog met bouwende- en ontwikkelende partijen in Uden hebben wij een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen vastgesteld. Aardgasloos bouwen en Nul-op-de-Meter (NOM) of klimaatneutrale woningen is vanaf van af nu de standaard voor nieuwbouwwoningen in Uden.

We blijven duurzame (burger)initiatieven ondersteunen en faciliteren, en hebben samenwerking gezocht met ‘Udenaar de toekomst’ om hiervoor een aanpak te ontwikkelen.
In 2017 is de omgevingsvergunning voor het Zonnepark Hoogveld-Zuid verleend en zijn de contracten met de ontwikkelaar van het zonnepark afgesloten. In het najaar is het terrein onderzocht op de aanwezigheid van explosieven en zijn er twee bommen onschadelijk gemaakt. Met de start van de bouw is in januari van dit jaar een aanvang gemaakt en het park zal naar verwachting in mei 2018 operationeel zijn.

De lokale coöperatie ‘Uden Duurzaam op weg’ is opgericht en vanaf 25 september zijn 14 deelauto’s in Uden beschikbaar. In de eerste fase nog voor IBN, AREA en Gemeente Uden. In het najaar is een test voor het delen van de auto’s met inwoners uit Uden uitgevoerd. Na het inrichten van de financiële administratie en een nieuwe reserverings-app kunnen inwoners van Uden zich ook op de deelauto’s abonneren. Bedrijven en instellingen uit Uden kunnen nu al deelnemen aan de coöperatie.

Vanuit de provinciale aanpak voor het uitbreiden van de infrastructuur voor het elektrisch laden, worden 2500 laadpalen geplaatst op strategische locaties in Brabant en Limburg. Eigenaren van elektrische voertuigen kunnen een aanvraag doen voor plaatsing van een openbare laadpaal in hun omgeving, zolang de voorraad strekt. Er zijn voor Uden 7 aanvragen door de Provincie toegekend, waarvan er 3 zijn gerealiseerd.
Bij het gemeentehuis zijn door ons 4 palen (8 oplaadpunten) gerealiseerd, waarvan er 6 gereserveerd zijn voor de deelauto’s en twee voor openbaar gebruik.

Voor de verdere integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Verdere integratie van MVO in de gemeentelijke organisatie zal ook in 2018 een aandachtspunt zijn. Inmiddels zijn de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst en is in het gemeentehuis LED verlichting aangebracht en de elektrische installatie geoptimaliseerd. Het plaatsen van zonnepanelen op de Wervel en Nieuwe Markt 3 in 2018 wordt voorbereid.

Voor het uitdragen van MVO naar ondernemers in Uden onderzoekt de Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) samen met ons welke aanpak het meest succesvol kan zijn. Begin januari 2018 is hiervoor een eerste startbijeenkomst georganiseerd.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Koploper in Duurzaamheid   Toelichting
1 Uitvoeren van de in 2015 door de raad vastgestelde duurzaamheidsagenda. De geplande maatregelen zijn in uitvoering of er wordt dit jaar mee gestart.
2 Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven.

Dit is een doorlopende activiteit. Wij ondersteunen initiatieven die voortkomen uit o.a. G1000, Udenaardetoekomst etc.

3 Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie.

Circulaire economie is de rode draad van het duurzaamheidsbeleid en –agenda. Maatregelen zijn het gebruik van cradle to cradle en biobased producten actief ondersteunen en 25% van de door de gemeente gebruikte materialen zijn in 2020 C2C of biobased.

4 Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering.

De toepassing van het ‘Circulair’ handelen in onze gemeentelijke uitvoering zal nader worden uitgewerkt.

5 Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren.

De gemeente Uden heeft samen met andere gemeentelijke overheden in Noordoost Brabant de samenwerkingsovereenkomst Brabant woont slim(BWS) ondertekend. Het digitale loket van BWS is in oktober 2016 gelanceerd.
De energie coöperatie en het aan de coöperatie gelieerde T Huis Warm zijn gestopt. Onderzocht wordt op welke wijze het Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren invulling kunnen krijgen.

6 Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen. De aanbesteding voor de aanschaf van duurzame voertuigen is uitgevoerd. De eerste voertuigen zijn eind 2017 in bedrijf genomen.
De lokale coöperatie ‘Uden Duurzaam op weg’ is opgericht. Vanaf 25 september 2017 zijn 14 deelauto’s in Uden beschikbaar. In de eerste fase alleen nog voor  IBN, AREA en Gemeente Uden. In het najaar van 2017 is gestart met een test voor het gebruik van de deelauto’s door inwoners van Uden uitgevoerd.
 
7 Nieuwe afvalinzamelmethode bij laagbouw vaststellen Dit is door de raad vastgesteld in 2017 en per 1 december 2017 operationeel.
8 Afvalproeven uitvoeren bij hoogbouw om afvalscheiding te verbeteren Bij de hoogbouw zijn de afvalproeven in uitvoering.
9 Onderzoeken naar recyclemogelijkheden grof restafval milieustraat

Insteek is dat verbetering van de recycling door een externe partij wordt opgepakt. Zodra deze zich heeft aangediend zullen wij zo’n initiatief faciliteren.

10 Onderzoeken hoe meer bewustwording gecreëerd kan worden om zwerfafval te verminderen en daarmee meer afval beschikbaar te krijgen voor recycling Nascheiding van het grof restafval is mogelijk en wordt opgestart.
11 Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden van duurzame energie. Dit is een doorlopende activiteit.
12 Met Energie Uden de potentie van duurzame energie-productie-locaties onderzoeken en realiseren. Dit is een doorlopende activiteit waarbij vooral gekeken wordt naar het benutten van daken van gemeentelijke- en industriële daken.
13 Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto.

Vanuit het provinciaal laadpalenproject voor elektrische auto’s worden in Brabant op strategische locaties laadpalen geplaatst. Eigenaren van elektrische auto’s kunnen een openbare laadpaal in hum omgeving aanvragen. Enkele locaties zijn voorzien van stopcontacten voor het opladen van E-fietsen. Bij het gemeentehuis zijn naast de oplaadpunten door de deelauto’s twee oplaadpunten voor algemeen gebruik gerealiseerd.

14 Onderzoeken haalbaarheid van teelt en verwerking nieuwe gewassen en productie van bio-based producten in Uden.

Vanuit het project AgroAs de Peel is in 2017 ca 5 ha ingezaaid met de gewassen Sorghum en industriële hennep. Deze gronden liggen in de gemeente Landerd.

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd.

- In samenspraak met stakeholders opstellen van een duurzaamheidsagenda
- Haalbaarheid onderzoeken van een zonnepark op gemeentelijke gronden
- Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord
- Deelnemen aan de kopgroep MVO ondernemers

Prestatie indicatoren (begroting 2017)

Indicator Omvang huishoudelijk restafval
Prognose 2017 kg/inwoner
Werkelijk 2017  
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)/ CBS
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Hernieuwbare elektriciteit
Prognose 2017 in %
Werkelijk 2017  
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / RWS
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicatgor Energieneutraal Uden
Prognose 2017 % behaald
Werkelijk 2017  
Informatiebron energie in beeld Enexis
Aanvullende informatie