Verberg het menu

Versterken economisch klimaat

In Uden Noord wordt aan de westzijde van Hotel van der Valk een Foodcourt ontwikkeld met McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en door de Raad van State behandeld. Naar verwachting start de bouw in 2018. Aan de oostzijde wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Multizorgcentrum. Tevens wordt uitvoering gegeven aan deelprojecten van Meer Maashorst. Eén van de projecten waar de gemeente de regierol heeft, is het vitaliteitshuis (digitale marktplaats voor inwoners op gebied van gezondheid).

De gemeente investeert veel in de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum. Voor de herinrichting van de Birgittinessestraat/Sint Janstraat is het proces van interactieve planvorming afgerond. Het ontwerp is vastgesteld. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2018. Voor de herinrichting van de Marktstraat staat het interactieve ontwerpproces in de startblokken, uitvoering is gepland in 2019. De planvorming voor de herinrichting van de Markt met uitbreiding van terrassen ten behoeve van het stimuleren van de kansen voor horeca, toerisme en recreatie is afgerond. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2018. Er is in 2017 een start gemaakt met het project Smart City Uden Centrum met als doelstelling het verbeteren van de dienstverlening en beleving van bezoekers aan het centrum. Deze pilot loopt tot de eerste helft van 2018.

Wat betreft bundeling van promotiegelden is gewerkt aan de uitvoering van de raadsmotie uit het vierde kwartaal van 2016. Gezamenlijk met Stichting Uden Promotie is geprobeerd hier uitvoering aan te geven, maar er is geen overeenstemming bereikt. Het college zal in de lijn van de motie blijven handelen door de opbrengst van de gevelreclamebelasting aan die organisatie beschikbaar te stellen, die namens de centrumondernemers met democratische legitimiteit opereert, die participeert in een onafhankelijk centrummanagement en die samenwerkt met andere partijen om promotionele activiteiten te bundelen. Het college doet een oproep aan de ondernemers om zich op democratische wijze te verenigen.

Ten aanzien van bedrijventerreinen is in 2017 ruim 3 ha aan kavels verkocht en voor circa 10 ha aan opties verstrekt. Met de SBBU wordt samengewerkt om het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen te versterken. De SBBU heeft voor een optimale digitale ontsluiting van het MKB in 2017 omvangrijke investeringen gedaan aan het glasvezelnetwerk. De mogelijkheden voor eigendomsoverdracht c.q. verkoop van het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen aan SBBU worden onderzocht. Op het gebied van veiligheid heeft het college het besluit genomen om de financiële bijdrage van €100.000 voor het plaatsen van camera’s op de openbare weg op bedrijventerreinen te blijven reserveren tot uiterlijk 2020.

In de regio Noordoost-Brabant is in 2017 uitvoering gegeven aan het Regionale Afsprakenkader Bedrijventerreinen. Hierin is vastgelegd dat voor de eventuele toekomstige ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen (waarvan in Uden het noordelijk deel van Hoogveld-Zuid) de regionale behoefte aangetoond moet worden. Het zuidelijk deel van Hoogveld-Zuid wordt ontwikkeld als zonnepark. Het regionale 1-loket voor bedrijfskavels is in 2017 opgericht.
De gemeente zet in op het goed faciliteren van ondernemers met flexibiliteit en maatwerk als kernbegrippen. De gemeente ondersteunt gezamenlijk met de Rabobank het startersinitiatief Misfits in het centrum voor een periode tot eind 2018. Daarnaast draagt de gemeente financieel bij aan Ondernemerslift+  voor de periode t/m 2018. Medio 2017 is een Udens steunpunt van Ondernemerslift+ geopend in de Ideeënfabriek. In het kader van het onderzoek in samenwerking met het ministerie van EZK naar de economische spin off vanuit de komst van de F35 op vliegbasis Volkel, is een ronde tafelbijeenkomst georganiseerd met bedrijven uit Uden en de regio. Er zijn drie richtingen voor economische effecten gevonden (innovatie, duurzaamheid, aantrekken technisch personeel) die nader worden verkend.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd   gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Versterken economisch klimaat   Toelichting
1 Het zorgpark in en om Uden Noord verder ontwikkelen.

Aan de oostzijde van hotel Van der Valk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Multizorgcentrum. Tevens wordt uitvoering gegeven aan deelprojecten van Meer Maashorst, waaronder het vitaliteitshuis met de regierol bij de gemeente.

2 Verder ontwikkelen overige onderdelen Uden Noord.

Aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en ligt nu voor bij de Raad van State. De start van de bouw wordt verwacht in 2018.

3 In centrum inzetten op funshoppen en beleving en optimaliseren kansen voor horeca, recreatie en toerisme

De planvorming voor de herinrichting van de Markt met uitbreiding van terrassen ten behoeve van het stimuleren van de kansen voor horeca, toerisme en recreatie is afgerond. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2018. Er is in 2017 een start gemaakt met het project Smart City Uden Centrum met als doelstelling het verbeteren van de dienstverlening en beleving van bezoekers aan het centrum. De pilot loopt tot de eerste helft van 2018.

4 Herinrichting Marktstraat.

Voor de herinrichting van de Marktstraat staat het interactieve ontwerpproces in de startblokken. Uitvoering is gepland in 2019.

5 Bundelen promotieactiviteiten.

Er is gewerkt aan uitvoering van de raadsmotie uit het vierde kwartaal van 2016. Gezamenlijk met Stichting Uden Promotie is geprobeerd hier uitvoering aan te geven maar er is geen overeenstemming bereikt. Het college zal in de lijn van de motie blijven handelen door de opbrengst van de gevelreclamebelasting aan die organisatie beschikbaar te stellen, die namens de centrumondernemers met democratische legitimiteit opereert, die participeert in een onafhankelijk centrummanagement en die samen werkt met andere partijen om promotionele activiteiten te bundelen.

6 Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen.

Met de SBBU wordt samengewerkt om het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen te versterken. De SBBU heeft ten behoeve van een optimale digitale ontsluiting van het MKB in 2017 grootschalige investeringen gedaan aan het glasvezelnetwerk. De mogelijkheden voor eigendomsoverdracht van het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen aan SBBU worden onderzocht. Op gebied van veiligheid is besloten om de financiële bijdrage van €100.000 voor het plaatsen van camera’s op de openbare weg te blijven reserveren tot 2020.

7 Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld.

In 2017 is ruim 3 ha aan bedrijfskavels verkocht en voor circa 10 ha aan opties verstrekt. 

8 Ondersteunen startende ondernemers en lokaal bedrijfsleven.

De gemeente ondersteunt gezamenlijk met de Rabobank het startersinitiatief Misfits in het centrum voor een periode tot eind 2018. Daarnaast draagt de gemeente financieel bij aan Ondernemerslift+  voor een periode t/m 2018. 

9 Acquisitie.

In het kader van het onderzoek in samenwerking met het ministerie van EZK naar de economische spin off vanuit de komst van de F35 is een Ronde Tafelbijeenkomst georganiseerd met bedrijven uit Uden en de regio. Er zijn drie richtingen voor economische effecten gevonden (innovatie, duurzaamheid, aantrekken technisch personeel) die nader worden verkend.

10 Nadrukkelijk participeren vanuit EZK alsmede Verkeer en Mobiliteit in AgriFood Capital.

In 2017 is gestart met het uitvoering geven van het regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen. Het noordelijk deel van Hoogveld-Zuid kan alleen ontwikkeld worden wanneer de regionale behoefte aangetoond kan worden. Het regionale 1-loket voor bedrijfskavels is opgericht. 

Onderstaande activiteiten zijn al uitgevoerd/afgerond. Hierover wordt met ingang van 2017 niet meer gerapporteerd.
- Impuls Brabantplein
- Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen

Prestatie indicatoren (begr 2017)

Indicator Functiemenging
Prognose 2017 in %
Werkelijk 2017  
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset)/ LISA
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen
Indicator Bruto Gemeentelijk Product
Prognose 2017 Verhouding tussen verwacht en gemeten product
Werkelijk 2017 Indicator is vervallen bij regeling van BZK nr 2017-0000031570
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / Atlas voor Gemeenten
Aanvullende informatie Landeljk indicator met ingang van 2017
Indicator Vestigingen (van bedrijven)
Prognose 2017 Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tm 64 jaar
Werkelijk 2017  
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / LISA
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017
Indicator Bezoekersaantallen centrum
Prognose 2017 95.000
Werkelijk 2017 Dit is in 2017 niet gemeten. Het werkelijke aantal bezoekers in in 2015 voor het laatst gemeten en bedroeg toen 90.000.  
Informatiebron Locatus