Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Duurzaam wonen en ondernemen (V=voordeel, N=nadeel)

 

Rekening 2016

Begroting 2017 Begroting incl wijz 2017 Rekening 2017 Verschil V/N
Lasten 25.128.375 18.885.375 16.727479 10.239.373 6.488.106 V
Baten 24.507.014 18.649.420 17.220.788 14.600.079 -2.620.709 N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten -621.361 -235.955 493.309 4.360.706 3.867.397 V
Mutatie reserves -6.215.966 -3.723.924 -4.074.734 -7.431.158 -3.356.424 N
Gerealiseerde resultaat -6.837.327 -3.959.879 -3.581.425 -3.070.452 510.973 V

Tot en met 2016 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. Vanaf boekjaar 2017 is de overhead opgenomen in een afzonderlijk programma (programma 6 Bedrijfsvoering). Hierdoor zijn de cijfers van 2016 en 2017 in mindere mate vergelijkbaar.