Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Duurzaam wonen en ondernemen

DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN     €  510.000 Voordeel

Ruimtelijke ordening - € 20.000          N 
In 2017 zijn de beleidsplannen m.b.t. de fysieke leefomgeving geïnventariseerd om te kunnen bepalen welke aanvullingen op de bestaande Omgevingsvisie en welke programmalijnen gewenst zijn.  Het afwegingskader van de Omgevingsvisie zal in 2018 gerealiseerd worden en het bestaande beleid zal worden vertaald in de opzet van programmalijnen.  Daarom het verzoek om het resterende budget van € 85.540 over te hevelen (resultaat bestemming) naar 2018 ter dekking van de ontwikkeling van het afwegingskader om te komen tot integrale afweging.
De deelprojecten van hoofdproject Landschap van Allure zijn nog niet volledig uitgevoerd. Dit door intensief te voeren overleggen met bewoners. Hierdoor heeft ook de bijdrage uit de voorziening groen en de dotatie en onttrekking uit de reserve nog niet plaatsgevonden (€ -54.969). Het saldo van - € 20.000 is de optelsom van een aanal kleinere verschillen en administratieve correcties.
 
   
Vergunningverlening en handhaving (bouwaanvragen) € 335.000 V       
In 2017 is de economie aangetrokken. Dat heeft geleid tot meer industriële bouw dan verwacht. Daarnaast constateren we met de ontwikkeling van woningbouw een toename in het aantal en de omvang van de verleende vergunningen. Dit heeft een incidenteel voordeel van ruim € 300.000 opgeleverd.
 
   
Grondexploitaties - € 61.000 N
In het kader van herontwikkeling locatie Hockeyweg t.b.v. nieuwbouw politiebureau en brandweerkazerne is een sloop- en bouwrijpmaakovereenkomst gesloten waarop per saldo a.g.v. asbestsanering een overschrijding zit (€ 16.000).  Voor de aanleg van het zonnepanelenpark zijn onvoorziene aanpassingen gedaan en daarnaast zijn de pachtinkomsten gewijzigd,  per saldo een nadeel van € 20.000.  Voor wat betreft anterieure overeenkomsten is het geraamde saldo van ca. € 25.000 positief niet gerealiseerd, dit omdat het uitgangspunt is maximaal kostendekkend wanneer het gaat om werkzaamheden t.b.v. initiatieven van derden
 
   
Onroerend goed-exploitatie

€ 270.000

Het pand Helenastraat 25 is  verkocht en genereert een verkoopopbrengst. Voordeel € 246.338 incidenteel. Het project onrechtmatig gebruik restgronden heeft in 2017 € 28.002 opgeleverd.
Het pand Nieuwe Markt is weer volledig verhuurd. Dit geeft een voordeel van € 23.830 (structureel).
Kosten voor gas (€ 39.568) en electricuiteit (€ 46.965) zijn hoger uitgevallen.
Daarnaast zijn er diverse kleine meevallers;zoals:  minder onderhoudswerkzaamheden aan de woningen, extra opbrengsten landbouwgoronden).
Verkoop grond Abdijlaan en minder onderhoudskosten Berkendonk

   
Afvalverwerking

- € 19.000  

N
Door de inwerkingtreding van een nieuw afvalverwerkingscontract, vallen de nieuwe verwerkingstarieven voor restafval lager uit dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 212.000. Meer gescheiden afvalstromen, hogere inzamel- en verwerkingstarieven voor papier en verpakkingsafval en invoering nieuwe afvalinzameling hebben daarnaast tot hogere kosten geleid (€ 111.000 nadeel).  Op de milieustraat is in 2017 een kostenvoordeel behaald door lagere inzamel- en verwerkingstarieven en zijn er meer inkomsten gegenereerd door een hoog aantal bezoekers (€ 112.000 voordeel). Dit totale voordeel heeft geleid tot een hogere storting dan begroot voor hetzelfde bedrag in de voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing (€ 232.373,-)
 
   
Riolering €-  
De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het toekomstig perceel van de politie en brandweer aan de Hockeyweg/ Udenseweg zouden voornamelijk plaatsvinden in de maanden november en december 2017. Door de hevige regenval is er vertraging opgetreden. Om de overlast voor bedrijven gelegen aan de Hockeyweg /Udenseweg als gevolg van de afsluiting van deze wegen niet onnodig lang te laten duren is ervoor gekozen de werkzaamheden na het kerstreces voort te zetten en heeft de oplevering en verrekening in 2018 plaatsgevonden. Dit levert een voordeel op in de rioolexploitatie (€ 244.000). Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening Riolering. Daarnaast zijn de inkomsten van rioolrechten € 70.000 hoger dan begroot.
 
   
Milieu en duurzaamheid

- € 59.000 

N
 2017 hebben diverse niet voorziene ontwikkelingen plaatsgevonden waaronder extra toetsingen op het gebied van volksgezondheid, nieuwe energie-audit beoordelingen bij bedrijven, verschuiving van bodem en Wet natuurbeschermingstaken naar de ODBN ten gevolge van organisatorische veranderingen en extra asbest beoordelingen in verband met de toekomstige verwijderingverplichtingen. Daarnaast zijn we eind 2017 door de ODBN onverwacht geconfronteerd met een exploitatietekort en tevens met onvoorziene facturen vanwege het niet volledig doorrekenen van alle werkelijk gemaakte administratieve lasten. (nadeel € 82.000)
 
   
Diverse kleinere afwijkingen op de verschillende producten per saldo € 63.000 V