Verberg het menu

Goed leven en goed ontmoeten

De transities in het sociaal domein op het gebied van Wmo (o.a. begeleiding en dagbesteding), Jeugdzorg en Participatiewet zijn sinds  1-1-2015 een feit en vormden de start van een  transformatieperiode die we programmatisch hebben aangepakt voor de periode 2015-2018. Transformeren is niet alleen het inbedden van nieuwe taken in bestaande takenpakketten en processen. Het is ook het professionaliseren van onze eigen organisatie. Dit veranderproces doorlopen wij samen met nieuwe en bestaande partners, waarbij vooral de inrichting van de toegang in samenwerking met Ons welzijn in 2017 een start heeft gekregen. Daarnaast zijn er flinke stappen gezet in het jeugddomein, te beginnen met een soepele overgang van de peuterspeelzalen naar de markt. In 2017 is met alle peuterspeelzalen samen gewerkt om de peuterspeelzalen per 1-1-2018, zoals wettelijk verplicht was, te privatiseren. Hierbij is er continuïteit geweest van de voorzieningen voor alle kinderen. 

Inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp vindt plaats op grond van de centrumregeling jeugdhulp, een samenwerkingverband met 16 gemeenten. Ook regionaal beleid t.a.v. jeugdhulp wordt met 16 gemeenten samen opgepakt. In 2017 is er een regionaal plan van aanpak opgesteld om vaart te maken met de transformatie. Het plan van aanpak gaat uit van “opbouw, ombouw en afbouw”. De gemeenteraad heeft hiervoor en voor de aanpak van enkele knelpunten binnen jeugdhulp een extra budget ter beschikking gesteld. Uitvoering van het plan van aanpak loopt door tot in 2019.

In december is het IHP in het college vastgesteld waarbij o.a. ingezet is op een flinke reductie van leegstaande klaslokalen in de Udense scholen, deze reductie zal op termijn bijna 50% van het leegstandsvolume zijn.

De gewenste kanteling wordt langzamerhand zichtbaar in nieuwe initiatieven, maar het vraagt een lange doorlooptijd om innovatie van idee werkelijkheid te laten worden. Uden wil de huidige beschikbaarheid van (klein-) stedelijke voorzieningen op het vlak van sport, cultuur, werk, onderwijs en welzijn graag in stand houden, want deze beïnvloeden ook de mate van sociale veerkracht die een gemeente heeft. Voor verdere activiteiten op het terrein van sociale veerkracht, werken we samen met de MidSize gemeenten van Brabant. De plannen hiervoor zullen begin 2018 beschikbaar zijn en zich vooral richten op kennisdeling tussen deze gemeenten. Initiatieven toetsen we aan de kernwaarden van Uden: Groen, Gezond, Gastvrij, Gezellig en Gezamenlijk. Als trekker van de Brabantse Health Deal (BHD) voor Noordoost Brabant, kan Uden zich extra profileren; Uden hanteert gezondheid als breed begrip: niet alleen fysiek maar ook mentaal welbevinden. Een gezonde arbeidsmarkt en een gezonde omgeving zijn minstens zo belangrijk als een gezonde leefstijl; deze totaal aanpak wordt gesteund door de GGD en partijen die betrokken zijn bij de implementatie van de omgevingswet.

Co-creatie door inwoners en het faciliteren van burgerinitiatieven is gemeentebreed al een vanzelfsprekende werkwijze voor die onderwerpen waar een gemeente beleidsvrijheid heeft. De begin 2017 vastgestelde leidraad ‘voorzieningen in het sociaal domein’ is afgelopen jaar gebruikt om het huidige subsidiebeleid te toetsen op de bijdrage aan de gestelde doelen van het sociaal domein. In 2018 zal de uitkomst van dit traject zich vertalen naar nieuwe voorstellen. Daarnaast hebben er enkele grotere projecten gelopen op basis van burgerparticipatie waarbij het project Moleneind voor dit programma het meest in het oog springt. Hierbij is i.s.m. veel verschillende stakeholders een gedragen oplossing tot stand gekomen.

De inbreng vanuit gebiedsplatforms, belangenbehartigers (zoals platform minima, Wmo-raad),  cliëntenraden en 'verbinders' is onverminderd  groot en heeft in 2017 onder meer geleiden tot besluitvorming over het Udenfonds. Ook zijn er de eerste ideeën over de vormgeving van  een adviesraad sociaal domein. In toenemende mate wordt onderkend dat maatschappelijk vastgoed een middel is om de gestelde doelen van het sociale domein te kunnen behalen. Voor de vormgeving van zelfbeheer en bekostiging betekent dat nog wel enige aanpassingen. Deze worden in 2018 uitgewerkt naar voorstellen. Echter de eerste stappen om het maatschappelijk vastgoed in te zetten om preventief te werken in de zogenaamde nulde lijn (niet geindiceerde zorg maar voor iedereen toegankelijke ondersteuning) zijn gezet. Doel is om de duurdere geindiceerde zorg te vervangen door ondersteuning in de wijk zelf zodat in een vroeger stadium ondersteuning kan worden gegeven zodat voorkomen kan worden dat inwoners zwaardere zorg nodig gaan hebben.

In 2017 zijn nagenoeg alle de voorgenomen groot onderhoudsprojecten wegen, groen, riolering en openbare verlichting in voorbereiding genomen en grotendeels uitgevoerd. Op het gebied van rehabilitaties zijn onder andere de projecten Ruitersweg en Veghelsedijk uitgevoerd en is gestart met de voorbereiding van de projecten parallelweg Middenpeelweg en Terraveenplein/Oudedijk. In 2017 zijn onder andere de projecten rioolrenovatie Wilhelminastraat en drukriolering buitengebied fase 2 uitgevoerd.

Groot onderhoud speelvelden is uitgevoerd met uitzondering van de projecten die betrekking hebben op sportpark Moleneind. Deze zullen met de beoogde herinrichting meelopen.

Vanuit de kwaliteit van de openbare ruimte is dit jaar is specifiek aandacht besteed aan de wijzigingen op het terrein van (aanvullend) openbaar vervoer en vervoer van bijzondere doelgroepen. De aanbesteding van Regiotaxi is afgerond in 2016 en met ingang 2017 is een nieuwe contractpartner gestart; de uitvoerende partner is door deze aanbesteding ongewijzigd gebleven.
Op het gebied van OV is in 2016 met de provincie, Arriva en een vertegenwoordiging van bewoners een aantal businesscases uitgewerkt die hebben geleid tot aanpassing van de dienstregeling 2017 en/of inzet van (ander) materieel. Zowel op gebied van HOV als OV  In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de huidige HOV-route toekomstbestendig te maken. Het onderzoek heeft bevestigd dat dat kan met behulp van een aantal wijzigingen in de infrastructuur van de route. Deze projecten worden nader onderzocht en voorbereid in 2017.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe WPG-kadernota; vanuit de ODBN en GGD wordt input geleverd. Er is gekozen voor een nieuwe vormgeving, om de met de WPG-kadernota de verbinding te kunnen leggen tussen sociaal domein (gezondheidsbevordering) en Omgevingswet (gezondheidsbescherming). Besluitvorming wordt in 2018 verwacht. De komst van de omgevingswet is de aanleiding voor deze aanpak omdat gezondheid en zorg twee nieuwe elementen zijn die in omgevingsplannen en structuurvisies een plek moeten krijgen.

Op het vlak van cultuur zijn geen grote veranderingen te melden. Het is geruststellend te weten dat de huidige voorzieningen nog steeds bestaan en geen aanleiding geven te vrezen voor hun voortbestaan. De samen met het veld opgestelde uitvoeringsagenda  vormt  de plannen en kaders voor de komende jaren. In het Mondriaanhuis vindt de komende tijd een verbouwing plaats in eigen beheer van de bibliotheek. Voor het gebied Mondriaanplein zal in 2018 een ruimtelijke visie worden opgesteld .

Het MRK-museum is nog steeds verwikkeld in een verbouwing, ook dit is een initiatief van het MRK zelf en verwacht wordt dat in 2018 de formele opening na de verbouwing zal plaatsvinden.

Het gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is door middel van brede participatie vormgegeven. Het visiedocument is  door de raad vastgesteld. Met de visie streeft de gemeente naar duurzame mobiliteit, voldoende parkeergelegenheid en een verkeersveilig wegennet. In  2016 is het realisatieprogramma van het GVVP verder vormgegeven. Daarin zijn concrete maatregelen benoemd die de visie gaan realiseren

Het programma Goed leven en goed ontmoeten heeft vijf doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: