Verberg het menu

Cultureel lef en ondernemerschap

Cultuur bevordert de participatie aan de Udense samenleving en draagt bij aan de ontwikkeling van de inwoners. Cultuur en cultuureducatie maken Uden tot een aantrekkelijke gemeente voor (nieuwe) inwoners, voor bedrijven om zich te vestigen en voor toeristen om te bezoeken. De herijking van de cultuurvisie betreft vooral activiteiten die uitgevoerd (gaan) worden om de al eerder vastgestelde doelen en ambities te behalen.

Een duurzame exploitatie van het Museum voor Religieuze Kunst is van belang omdat het MRK bijdraagt aan de doelen en visie van cultuur. Wel wordt samen met hen gezocht naar aanvullende verdienmogelijkheden door bijv. het toevoegen van functies.

Realisatie in één oogopslag

 Afgerond / gerealiseerd   gestart / onderhanden   nog niet opgestart

  Cultureel lef en ondernemerschap   Toelichting
1 Om de al eerder vastgestelde doelen te kunnen behalen moet er zicht komen op de wijze waarop het culturele veld is georganiseerd en samenwerkt.  Voor het maken van de uitvoeringsagenda wordt in samenwerking met Kunst&Co een database vormgegeven waaruit blijkt wie wat doet en met wie. Als de database is gevuld, kan ook het totaal aan activiteiten geprioriteerd gaan worden

Het culturele veld draagt bij aan een vitaal lokaal cultureel klimaat en behoud van erfgoed, het behouden en vergroten van het bereik en participatie in de samenleving, profilering, aantrekkelijkheid en de meerwaarde voor de omgeving. Om deze taak goed te blijven vervullen is cultureel ondernemerschap noodzakelijk waarvoor ook de nieuwe subsidie regeling is ontwikkeld. De rol van de gemeente is vooral gelegen in het verbinden en stimuleren van ondernemingszin.

2 Er is een subsidieregeling Cultuurfonds Uden voor vernieuwing van de culturele sector waarbij op basis van cofinanciering gestuurd kan worden op de realisatie van de in de cultuurvisie genoemde doelen. Per 1 mei 2017 is het huidige Innovatiefonds  vervangen door het Cultuurfonds Uden voor het gehele culturele veld. Daarmee is dit punt afgehandeld.
3 De bibliotheek wordt steeds meer bevraagd om als culturele instelling haar positie in het sociale domein in te nemen, waarbij ondersteuning wordt geboden vanuit ontmoeting. Deze ontmoetingsfunctie zal in combinatie met de overige spelers van het Mondriaanplein (w.o. Kunst&Co) vormgegeven gaan worden. De bibliotheek wordt ook meer toegesneden op de huidige trend van digitalisering en haar plaats in wegwijs maken van inwoners binnen het sociaal domein (= decentrale toegang) 

De ontmoetingsfunctie zal in combinatie met de overige spelers van het Mondriaanplein (w.o. Kunst&Co) vormgegeven gaan worden.
De taalcoördinator is voortvarend van start gegaan; de eerste nieuwe groepen zijn al bezig met taalverwerving. Via een brede inzet op tegengaan van laaggeletterdheid wordt ook het digitaal wegwijs maken van inwoners geborgd in de basisstructuur met een vaste rol en positie van de bibliotheek. Zie ook het bij Onderwijs punt 3.

4 Subsidie aan kunst- en cultuur instellingen zal in toenemende gericht moeten zijn op het behalen van de doelen vanuit de cultuurvisie; eerdere exploitatiesubsidies worden vervangen door prestatieafspraken

Er zijn diverse nieuwe initiatieven die door het veld zelf worden opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn: verduurzaming Naat Piek,  samenwerking tussen partijen aan de hand van culturele thema’s en nieuwe verbindingen zoals natuur – cultuur, economie – cultuur , gezondheid- cultuur etc. Dit is een continue proces.

5 De ontwikkelingen in het culturele veld vereisen een herijking van de Cultuurvisie. Die herijking betreft vooral de activiteiten die uitgevoerd (gaan) worden om de al eerder vastgestelde doelen te behalen alsmede de wijze waarop het culturele veld is georganiseerd en samenwerkt. Deze herijking zou medio 2016 door de raad moeten worden vastgesteld

De vier ambities uit de cultuurvisie: ontwikkelen, vertonen, ontmoeten en verbinden,  zijn voor het culturele veld nog steeds actueel.  De herijking heeft zich gericht op de uitvoering hiervan voor de komende jaren. Het culturele veld is met inspirerende ideeën gekomen voor een uitvoeringsagenda Cultuur 2016-2020. Thema’s zijn het Jaar van de Stijl/Mondriaan, Van Udense bodem en cultuur te verbinden met duurzaamheid en landschap & natuur. Hier komt nog een korte infonota voor. Daarmee is dit punt afgehandeld. 

6 We stimuleren dat in het Mondriaanhuis op cultureel vlak samengewerkt wordt door organisaties en inwoners

zie rapportage over ontwikkeling bibliotheek

7 Met het Museum voor Religieuze Kunst zijn afspraken gemaakt over de subsidie en prestaties/aantal bezoekers. Deze worden gevolgd

De gemeenteraad heeft in november 2016 besloten om het museum voor Religieuze Kunst  eenmalig subsidie te verlenen voor uitvoering van het Implementatieplan. Voorwaarde is dat het Museum de subsidie als lening vanaf 2021 terugbetaalt. Hiermee is dit punt afgehandeld.

Prestatie indicatoren

Geen.