Verberg het menu

Wethouder Franko van Lankvelt: ‘Solide financiële basis voor de toekomst"

Positief beeld voor de komende jaren.

Deze Programmarekening is eind maart 2018 afgerond en laat een positief resultaat zien van € 1,8 miljoen. Eind maart is ook de maartcirculaire 2018 beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze circulaire staat geheel in het teken van de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het Interbestuurlijk Programma (IBP), waarin het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgesproken een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. 

Belangrijke thema’s in het IBP zijn: klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur. Het accres wordt verhoogd voor de uitvoering van het IBP en de normeringssystematiek wordt verruimd. Er wordt 200 mln gereserveerd voor het oplossen van knelpunten binnen het sociaal domein, waarvan 100 mln uit de algemene uitkering komt. De verdeling van de middelen (200 mln) zal worden aangeleverd door de VNG. We zien een verschuiving van de specifieke uitkering naar de algemene uitkering. Dit betekent dat de integrale afweging van de middelen nog belangrijker gaat worden. Het financieel beeld is gunstig voor gemeenten. Ook Uden profiteert hiervan. Deze prognoses kunnen nu betrokken worden bij de financiële vertaling van het nieuwe coalitieprogramma 2018-2022.