Verberg het menu

Maximaal meedoen

Sinds de transities per 1-1-2015 is het beleid gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Steeds meer gaat daarbij de aandacht naar ‘inrichting van de omgeving’. Hoe beter een wijk of gebied met voorzieningen aansluit bij behoefte van een wijk, des te minder (of later) is er ondersteuning nodig. Tijdens de thema avond over ‘gelukkig oud worden in Uden’ in juli 2017, is met raadsleden en inwoners gekeken naar de wijken en wat nodig is om daar gelukkig oud te kunnen worden. In 2018 wordt deze eerste analyse aangevuld met de resultaten van een in januari uitgezette burgerpeiling, en vertaald naar factsheets per wijk.

Als er wel ondersteuning nodig is, investeren wij in een proces op maat voor alle inwoners, gericht in meedoen met de maatschappij  en het maximaal inzetten van hun eigen vermogens. Ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen gaat over alle leeftijden en domeinen; van jeugd tot en met ouderen, van chronisch zieken, gehandicapten tot en met mensen met schulden en minima. Doel is om inwoners steeds een treetje hoger op de participatieladder te krijgen. We meten daarbij niet alleen de mate van arbeidsparticipatie, maar ook welzijn in brede zin, zoals dagelijks functioneren en het voldoende hebben van sociale contacten.

Via maatwerk gesprekken aan de keukentafel verkennen we samen met de inwoners hun mogelijkheden, en kijken we wat zij zelf en/of samen met hun omgeving voor elkaar kunnen krijgen.

In 2017 is het product Hulp bij het huishouden (Hbh) uitgebreid onderzocht. Gebleken is dat het een goed product is, dat hoog wordt gewaardeerd door inwoners en ook voldoet aan alle wettelijke vereisten en jurisprudentie. Met de aanbieders van de Hbh gaan wij nog wel in gesprek om het proces van toekenning van ‘wat is nodig’ te verbeteren. De voucherregeling voor mantelzorgers sluit niet aan op de behoefte van mantelzorgers en werd ook marginaal gebruikt. Met de gebruikers van deze regeling is gesproken over wat beter aansluit op hun behoefte; de regeling zelf is gestopt per 31-12-2017.Van innovaties op het terrein van dagbesteding, grensvlak Wmo en P-wet, is gebleken dat een langere doorlooptijd nodig is om deze te realiseren. Wel zijn er met een aantal partijen vergevorderde plannen die naar verwachting in 2018 in uitvoering komen.

De echte grote stappen dit jaar zijn genomen in het armoedebeleid dat samen met inwoners, aanbieders en belangengroepen is ontwikkeld. Een nieuw kindpakket is onderdeel van het armoedebeleid. Daarnaast zijn de middelen die nodig zijn voor een adequaat armoedebeleid aanzienlijk verhoogd en wordt er ook maximaal ingezet op de preventie van armoede. Onder andere door samenwerking en vroegsignalering van diverse instanties, maar ook door het aanstellen van budgetconsulenten die inwoners helpen te voorkomen dat men in de schulden raakt. In den lande wordt Uden momenteel genoemd als een van de voorlopers op dit gebied.

Er is de afgelopen jaren veel gedaan rond democratische vernieuwing en participatie in Uden. Zowel in de gemeenschap als in de gemeentelijke organisatie en raad. In 2017 hebben we – inwoners, organisaties, ambtenaren, bestuurders en raadsleden – samen de balans opgemaakt. We hebben dat gedaan binnen het testlab ‘Udense democratie’. Het testlab is opzet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In totaal deden 10 gemeenten mee. De gemeenten leerden van elkaar door ervaringen uit te wisselen. Kernvraag van het Udense testlab was: wat ging goed en wat kan beter in het samenspel tussen inwoners, organisaties en gemeente. En vooral, waarom? We hebben vier samenwerkingen op vernieuwende manieren tegen het licht gehouden:

  1. het experiment met zelfbeheer in Muzerijk, via een socratisch gesprek;
  2. de maatschappelijke dialoog in Markant over de vluchtelingenopvang en samenstelling van de werkgroep Locatiekeuze, via een dilemma-dialoog;
  3. burgerparticipatie bij de gemeentebegroting, via interviews met inwoners;
  4. het planproces Moleneind, via een interactieve krachtenveldanalyse.

Op basis van deze evaluaties stelt de werkgroep burgerparticipatie begin 2018 aanbevelingen voor de nieuwe raad op.

Het programma Maximaal meedoen heeft vijf doelstellingen:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: