Verberg het menu

Leefbare wijken en dorpen

In een groene, gezellige, gezonde en gastvrije gemeente is het prettig samen leven. Inwoners moeten hun leefomgeving als prettig ervaren.

Als gemeente zijn wij continue bezig om de leefbaarheid in Uden, Volkel en Odiliapeel op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dat kan op allerlei manieren: in het onderhoud van wegen, openbare plekken, natuur en voorzieningen. Maar ook het stimuleren van burgerparticipatie, het bijdragen aan de integratie van nieuwkomers en aan het oplossen van problemen als schooluitval, werkeloosheid, huiselijk geweld en isolement van vrouwen.

Onze maatschappelijke opgave voor opvang van vluchtelingen vullen we in door, samen met Area, nieuwe woonvormen, te ontwikkelen. De nieuwkomers zelf worden in de eerste periode ondersteund door vrijwilligers met begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland. Een nauwe samenwerking met ONS welzijn en de wijkbewoners zal daarna moeten zorgen voor een succesvolle integratie en het voorkomen van isolatie en segregatie.
 

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd    ​ gestart/onderhanden     nog niet opgestart

  Leefbare wijken en dorpen   Toelichting
1

Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms.

Onderzoeken met het gebiedsplatform Oost hoe met medewerking van inwoners een MFA-functionaliteit in gebied Oost gerealiseerd kan worden, waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.

Uitvoeringprogramma’s worden in overleg met de gebiedsplatforms geactualiseerd. Dit is een continu proces wat tot de basiswerkzaamheden van de afdeling MD behoort. Om daar de komende jaren weer gericht afspraken over te maken met partijen, is begin 2018 een burgerpeiling uitgezet. De uitkomsten worden in overleg met professionals en wijkbewoners vertaald naar nieuwe uitvoeringsprogramma’s per gebied.  


Samen met de platforms is bepaald waar de focus ligt. De speerpunten voor de deelgebieden zijn in voorgaande nota’s reeds benoemd en lopen allen. Dit zijn: De speerpunten voor de deelgebieden Oost:   visieontwikkeling MFA met onderwijs, ontmoeting, welzijn, zorg en ondersteuning.
West: focus op gezonde wijken.
Zuid-Uden: ontwikkeling centrumgebied Sesterlaan incl. honden uitlaatplek
Uden-Buiten: beleid m.b.t. recreatie en natuurvoorzieningen, verkrijgen van breedband internet via glasvezel.
Volkel: besluitvorming verwacht medio 2018 over de route Volkel-Boekel.
Odiliapeel: project aansluiting Noordlaan op N264 en realisatie rotonde.

Het eigenstandig beheer van de MFA.

Centrum: focus op het aantrekkelijker maken van het centrumvoor bewoners en bezoekers. 
 

2 Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht. IKC Den Dijk is gerealiseerd. Verdere invulling van Terra Victa krijgt gestaag maar zeker vorm, waarbij samen met de inwoners wordt toegewerkt naar zelfbeheer.
3 Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen.

De eerste buurtuurtjes binnen 3 MFA's zijn gestart en hebben publiciteit gekregen. Om deze inlooppunten te evalueren is een stageopdracht uitgezet. Op basis van de uitgevoerde evaluatie wordt het project 'buurtuurtje' in zijn huidige vorm per direct beëindigd. De aanbevelingen van de evaluatie in de toekomst wordt betrokken bij beleidsontwikkelingen op dit vlak.

4 Burgerparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties.

De gemeente wil meer van buiten naar binnen werken en dit vraagt een andere manier van organiseren van het werk dat verricht wordt. De eerste initiatieven hebben zich gemeld bij de Raad om in aanmerking te komen voor Uden Fonds.

Verder is door middel van het testlab 'Udense democratie' samen de balans opgemaakt wat resulteert in een advies voor de nieuwe raad in 2018.

Daarnaast wordt voor het sociaal domein gezocht naar een moderne vorm van het organiseren van feedback op uitvoerend beleid (horizontale verantwoording). Dit gebeurt in samenwerking met de huidige belangenbehartigers en betrokken partijen.

5 Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen als een wettelijke taak.

De gemeente Uden moest in 2017 in totaal 56 vergunninghouders huisvesten. Deze taakstelling is ruimschoots gehaald. In 2017 is zelfs een voorsprong van 12 gehuisveste vergunninghouders behaald. Voor het eerste half jaar in 2018 is de taakstelling vastgesteld op 32 vergunninghouders. 

Prestatie indicatoren

Geen.