Verberg het menu

Meedoen door ondersteuning

Naast de generieke ondersteuning vanuit sociaal en doelmatige aanpak, wordt aandacht besteed aan specifieke doelgroepen.

Als eerste het traceren en ondersteunen van mantelzorgers ter voorkoming van overbelasting, het behouden van een stabiele thuissituatie en het voorkomen van escalatie van zorg. Daarnaast wordt specifiek ingezet op het werven, begeleiden, ondersteunen en behouden van vrijwilligers voor het bieden van informele zorg, tijd en aandacht aan kwetsbare inwoners.

Ook stimuleren wij ouderen om zo lang mogelijk thuis of in hun eigen wijk te blijven wonen en zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Daarbij heeft dementie onze bijzondere aandacht en de overgang van zelfstandig wonen via aanleunwoningen naar instellingsgebruik.

Verder willen wij ook kwetsbare jongeren helpen bij het verkrijgen van zelfstandige woonruimte en werkzaamheden (betaald of onbetaald), die aansluiten bij hun vaardigheden en hen in staat stellen om, met begeleiding, een eigen bestaan op te bouwen.
Iedere zorgvraag en elke situatie is anders. Dat betekent dat we tegemoet komen aan de specifieke behoefte van mensen met een hulpvraag. We bieden zoveel mogelijk maatwerk, waarbij wij nauw samenwerken met onze ketenpartners zoals Area en ONS welzijn. Ook hier zetten we in op de eigen kracht van mensen.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd     gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Meedoen door ondersteuning   Toelichting
1 Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners.

Nieuwe initiatieven worden, samen met bewoners en het professionele veld, uitgedacht om te voorzien in de behoeften van onze inwoners. Dit zijn langdurige processen, welke helaas niet hebben geleid tot besluitvorming over realisatie in het 4e kwartaal van 2017. Met de Centrumregeling Wmo en met innovatieve ondernemers is dit een continue aandachtsgebied

2 Versoepelen van regels voor woningaanpassingen.

De regels zijn inmiddels versoepeld. Daarmee is dit actiepunt afgehandeld

3 Sturen op kwalitatieve verbetering van professionele ondersteuning

Met de invoering van het GGK, waar we het eerste half jaar druk mee zijn geweest, worden nu de data gerealiseerd die sturing mogelijk maken. Verder is dit een continue aandachtsgebied.

4

Doorontwikkeling van het basisteam.

In Uden zijn drie basisteams. Twee basisteams volwassenen en een basisteam Jeugd. De basisteams werken op verschillende terreinen: ze verlenen basishulp, verwijzen door naar gespecialiseerde hulp maar kunnen ook diensten aanbieden vanuit de 0de  lijn. In 2017 is besloten om voor volwassenen het toegangsproces aan te passen. Juli 2018 moet deze nieuwe toegang operationeel zijn. Het toegangsproces voor Jeugd zal in een later stadium ook aangepast worden. 

Prestatie indicatoren

Geen.