Verberg het menu

Financiering en rentebeleid

Financieringspositie

De financieringspositie ultimo 2017 was als volgt:

Balans per 31 december 2017

Immateriele vaste activa  1,0 mln    
-kosten onderzoek en ontwikkeling bouwgrond      
-bijdrage aan activa in eigendom van derden      
Materiële Vaste activa 126,3 mln Eigen vermogen 64,0 mln
-gronden en terreinen   -algemene reserve  
-gebouwen   -bestemmingsreserves  
-wegen, riolering, etc.      
-machines      
Financiële Vaste activa  15,7 mln Voorzieningen  26,8 mln
-verstrekte leningen (woningbouwcorp./derden)   -voorziening verplichtingen  
-aandelen   -voorziening risico's  
-overige langlopende vorderingen   -voorziening kosten volgend jaar  
    -voorziening specifieke bestedingen  
    Leningen  87,4 mln
    -opgenomen leningen van banken  

Totaal vaste activa

143,0 mln

Totaal vaste passiva

 178,2 mln

       
Voorraden 30,3 mln    
- bouwgronden in exploitatie      
- niet in expl. genomen bouwgronden   Kortlopende passiva  16,4 mln
- overige gronden   -crediteuren (nog te betalen bedragen)  
Overige kortlopende activa 21,3 mln -vooruitontvangsten Rijk  
- debiteuren/ nog te ontvangen bedragen      
- kas/banksaldi      
Totaal vlottende activa 51,6 mln Totaal vlottende passiva 16,4 mln
Balanstotaal 194,6 mln Balanstotaal 194,6 mln


In de uitvoering van de treasuryfunctie streven wij ernaar om langlopende zaken ook langlopend te financieren, en kortlopende activa min of meer in evenwicht te houden met kortlopende passiva. De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen.

Het meerjarig beeld van de financieringspositie is nog steeds lastig te bepalen. Enerzijds is er nog een aanzienlijke hoeveelheid restantkredieten van investeringen die nog niet zijn opgestart c.q. moeten worden afgerond, zie hiervoor de bijlage staat van onderhanden werken (PDF, 159.5 kB). Daarnaast is het toekomstig verloop van de grondexploitatie onzeker. Op termijn is echter wel de verwachting dat het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitatie zal dalen (doordat bouwkavels verkocht worden). Bij het afsluiten van geldleningen zal met deze verwachting rekening worden gehouden.

Kasstroom

In onderstaand overzicht is de werkelijke ontwikkeling van de financieringspositie weergegeven door middel van een kasstroomoverzicht. Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Op basis van onderstaande kasstroomoverzicht kan geconcludeerd worden dat we 2017 afsluiten met een licht financieringstekort. Zoals zichtbaar is in de programmabegroting 2018  zal het tekort in 2018 naar verwachting verder toenemen waardoor een langlopende lening afgesloten zal moeten worden. De forse negatieve kasstroom overstijgt namelijk de kasgeldlimiet.    

Kasstroomoverzicht 

  • Kasstroom uit operationele activiteiten: Het eerste deel beschrijft de kasstromen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Dit begint met het rekening-/begrotingsaldo zoals die is vermeld in de programmarekening/-begroting en corrigeert dit bedrag op een aantal punten (geen uitgaven of ontvangsten).
  • Kasstroom uit investeringsactiviteiten: het gaat hierbij om de investeringen in materiele vaste activa. Eventuele desinvesteringen worden hierop in mindering gebracht. De investeringen uit investeringsactiviteiten zijn over het algemeen negatief, want betreffen een uitgaande kasstroom. Kasstromen uit investeringsactiviteiten betreffen uitgaven die op de balans geactiveerd worden.
  • Kasstroom uit financieringsactiviteiten: dit betreffen de opnamen/aflossingen van langlopende geldleningen/kasgeldleniningen. Ook geldleningen worden op de balans geactiveerd. 

Netto-schuldquote

De netto-schuldquote wordt als volgt berekend:


Zie verder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de netto-schuldquote in 2017. 

Solvabiliteit

Doormiddel van de solvabiliteit wordt gekeken of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar schulden te kunnen voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een kengetal (ratio). Het solvabiliteitsratio wordt als volgt berekend:

Het solvabiliteitsratio is de afgelopen jaren verbeterd van 21,64% (ultimo 2013) naar 32,9% (ultimo 2017). Volgens de VNG springt het licht voor een gemeente op oranje indien het solvabiliteitsratio lager is dan 30%. De huidige stand is derhalve toereikend. Vanwege de nog te financieren onderhanden werken en de nieuwe investeringen door middel van het aantrekken van een nieuwe  geldlening in 2018 van € 30 miljoen zal het percentage naar verwachting in 2018/2019 weer onder de 30% uitkomen.

Renteontwikkeling

De kortlopende rente (3-maands Euribor) is op dit moment nog steeds zeer laag (-0,32%). De kortlopende rente is het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2016 (-0,33%). Deze rente is momenteel negatief, vanwege maatregelen door de Europese Centrale Bank. De ECB hoopt met deze maatregel de economie verder te stimuleren, doordat consumenten en bedrijven door de renteverlaging goedkoper kunnen lenen. Banken verwachten dat de kortlopende rente voorlopig ongeveer gelijk zal blijven. 

De lange rente (looptijd 10 jaar): Evenals de korte rente, is ook de rente van de langlopende leningen de laatste jaren licht gestegen. Momenteel bedraagt deze rente ongeveer 0,56% (0,50% in 2016) . Dit is natuurlijk nog steeds historisch laag. De verwachting van de Nederlandse banken is dat de rente de komende tijd licht zal stijgen vanwege het aantrekken van de economie.