Verberg het menu

Onderbouwing renterisico's

Kasgeldlimiet

Omschrijving 2017
Omvang begroting (x € 1.000) 112.167
Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8.5
Toegestane kasgeldlimiet in bedrag (x € 1.000) 9.534

Conform de wet Fido mag de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. In 2017 is de kasgeldlimiet niet overschreden. Op basis van een meerjarige berekening van het financieringstekort verwachten we dat het financieringstekort eind 2018 langlopend gefinancierd zal moeten worden. Dit wordt vooral veroorzaakt door de vele nieuwe investeringen in de programmabegroting 2018 en omvang van de restant kredieten per ultimo 2017. 

Renterisiconorm

Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van (externe) rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente. Een belangrijk uitgangspunt van de wet Fido is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd vanaf één jaar). Het renterisico met betrekking tot de renterisiconorm gaat over de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld. Het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico wordt in een jaar getoetst aan de renterisiconorm. Deze wordt berekend door een vastgesteld percentage (20% voor de gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke regelingen en 30% voor de waterschappen) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. De renterisiconorm dient jaarlijks in de begroting en het jaarverslag opgenomen te worden. Het renterisico kan worden gestuurd door bij het aantrekken van nieuwe langlopende financieringsmiddelen rekening te houden met de vervaldata en renteherzieningen van de bestaande schuld.

In onderstaand ovezicht wordt de renterisiconorm en het renterisico uiteengezet.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Werkelijk 2017 Begroot 2018
 
1. Stand van het begrotingstotaal 122.745 116.952 112.167 121.752
2. Renterisiconorm (20% van 1.) 24.549 23.390 22.433 24.350
3. Renterisico op de vaste schuld * 6.741 6.836 6.719 6.381
4. Ruimte onder de renterisiconorm 17.808 16.554 15.714 17.969

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de renterisiconorm in 2017 niet overschreden.