Verberg het menu

Beleid lokale heffingen

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen is nader uitgewerkt in de diverse belastingverordeningen 2017:

Verordening onroerende-zaakbelastingen
Verordening afvalstoffenheffing
Verordening rioolheffing
Verordening marktgelden
Verordening begrafenisrechten
Verordening parkeerbelastingen
Verordening reclamebelasting
Verordening staangelden
Legesverordening (beleid omtrent bouwleges en secretarieleges)

Daarnaast is het beleid voor enkele belastingen nader toegelicht bij het inzicht in de kostendekkendheid.

Uitvoering van het beleid wordt voor de meeste belastingen gedaan door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). De BSOB is een regionaal samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd, Oss en Uden.
BSOB is opgericht om de kwaliteit, dienstverlening, efficiency en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen te verbeteren. En wel tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten