Verberg het menu

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Uden heeft vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen en recreatieve voorzieningen, sport- en speelvelden, riolering, gebouwen, openbare verlichting en civiele kunstwerken.

Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente. Onder andere op het gebied van vervoer, leefbaarheid en recreatie. Daarnaast is het onderhoud nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. In deze paragraaf is de belangrijkste informatie over de kapitaalgoederen opgenomen en geeft inzicht in het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Vastgestelde plannen

Wegen, groen en recreatieve voorzieningen, openbare verlichting en civiele kunstwerken

In de nota openbare ruimte ‘van gevel tot gevel’ 2015-2020   zijn de gewenste kwaliteitsbeelden vastgelegd, welke de grondslag zijn voor de hoogte van de dotatie bij de hierboven genoemde kapitaalgoederen. De NOR heeft geen betrekking op de producten riolering, speelvelden en gebouwen. 

Riolering

Bij raadsbesluit van 15 december 2016 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. Waterplan (vGRP+) 2017-2021  (PDF, 6.5 MB)en de hoogte van de rioolheffing voor de jaren 2017-2021 vastgesteld. Bij het opstellen van het vGRP+ is gebruik gemaakt va de watervisie die in As50-verband (gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, Uden en waterschap Aa en Maas) is opgesteld en bestuurlijk is vastgesteld in 2016. Verder is hierin ook het BRP (Basis Riolerings Plan) geactualiseerd.

Speelvelden

Het beheer- en beleidsplan speelvelden is 18 februari 2016 door de Raad vastgesteld. Dit plan is gebaseerd op basis van speelveldbehoefte en daarbij beherende kwaliteitscriteria zoals door de KNVB vastgelegd. In dit plan is de jaarlijkse dotatie aan het onderhoudsfonds, € 155.000 onderbouwd.

Gebouwen

Bij raadsbesluit van 17 december 2015 is het  Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2016-2020 (PDF, 150.4 kB)  vastgesteld.

Civiele kunstwerken

De beleidsnota civiele kunstwerken 2016-2025 is 8 juni 2016 door het college vastgesteld. In deze nota wordt er voor gekozen om de civiele kunstwerken gemiddeld te onderhouden op het kwaliteitsniveau B, dit sluit aan bij de NOR. Met het vaststellen van de beleidsnota is tevens de dotatie aan de onderhoudsfonds van € 67.500 onderbouwd, dit omdat het fonds in 2015 is opgericht.

Om in tijden van financiële krapte het ontstaan van achterstallig onderhoud en/of  kapitaalvernietiging te voorkomen is voor de jaren 2015, 2016 en 2017 het onderhoudsniveau van kapitaalgoederen een speciaal toezichtthema van de provincie.

De dotaties aan het onderhoudsfonds zijn conform de in de diverse beleidsnota’s vastgestelde uitgangspunten, zodat voldoende budget aanwezig is om de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit de NOR te handhaven.

Onderstaand is een schematische weergave van de ontwikkeling in de onderhoudsfondsen opgenomen.

Riolering is in dit overzicht niet weergegeven omdat kosten en opbrengsten via zowel exploitatie als voorziening lopen en in tegenstelling tot de andere fondsen kapitaalswerken worden geactiveerd. Dit geeft een vertekend beeld in de vergelijking. De hoogte van de voorziening riolering bedraagt per 1/1/2017 € 15.416.730 en per 31/12/2017 €15.565.570.