Verberg het menu

Groen en recreatieve voorzieningen (voorziening 5030)

Beleid

De onderhoudsvoorziening groen en recreatieve voorzieningen is ingesteld met als doel ‘te voorzien in de dekking van het vervangen van groenvoorzieningen en recreatieve elementen’ binnen de openbare ruimte. Het betreft concreet het vervangen van bomen, beplantingen, grasvegetaties, oeverbeschermingen, speeltoestellen, en overig recreatief meubilair. Basis voor de berekening van de hoogte van de storting in de onderhoudsvoorziening, is het vastgesteld kwaliteitsniveau zoals verwoord in de geactualiseerde Nota Openbare Ruimte “van gevel tot gevel” 2015-2020 (PDF, 5.4 MB). In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt  indien nodig extra budget gevraagd.

Verloop 2017

Omschrijving Stand 1/1 2017 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2017
Groot onderhoud groen C.A. € 1.348.799 € 419.735 € 498.597 €1.269.937

Uitvoering 2017

De storting in de onderhoudsvoorziening groen en recreatieve voorzieningen bedroeg in 2017 € 379.000 (exclusief areaaluitbreiding). In 2017 zijn de volgende projecten uitgevoerd en deels nog in uitvoering:  vervanging  bomenstructuur Hooihofstraat, vervanging bomenstructuur Koolmeesstraat , vervanging bomen op diverse kleinere locaties, renovatie park Bitswijk, vervanging beplantingen en gras op divers locaties, vervanging diverse speelplekken en vrvanging meubilair in de bossen.Daarnaast zijn nog diverse werken onderhanden en in voorbereiding zoals, vervanging bomenstructuur St Annastraat en Paukenstraat.