Verberg het menu

Sport- en Speelvelden (voorziening 25)

Beleid

Dit fonds is bedoeld om te voorzien in de dekking van het vervangen van speelvelden en hockeyvelden. Op basis van de normen van NOC/NSF dient gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld vervangen c.q. gerenoveerd te worden. Voor de speelvelden en hockeyvelden is februari 2016 door de Raad het beheer- en beleidsplan speelvelden (PDF, 1.1 MB)vastgesteld. Op basis van gehanteerde kwaliteitseisen en intensiteit van gebruik zijn de noodzakelijke vervangingsinvesteringen aangegeven hetgeen leidt tot een dotatie voor 2017 e.v. van  € 155.000 per jaar.
 

Verloop 2017

Omschrijving Stand 1/1 2017 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2017
Groot onderhoud sport- en speelvelden € 117.593 € 148.825  € 85.711 € 180.707

Uitvoering 2017

In 2017 is het hoofdveld van RKSV Odiliapeel gerenoveerd en zijn enkele hekwerken vervangen. De geplande renovaties op park Moleneind zijn niet uitgevoerd, maar worden opgepakt gelijktijdig met de geplande herinrichting van het totale park moleneind.