Verberg het menu

Wegen (voorziening 2001)

Beleid

We beschikken over een onderhoudsvoorziening wegen met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke wegennet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Er zijn in 2016 inspecties uitgevoerd door een ingenieursbureau op het gehele wegennet. De belangrijkste wegen en de constructief mindere wegen zijn in 2017 geïnspecteerd door de afdeling Ruimte. Deze gegevens zijn verwerkt in het onderhoudsprogramma kapitaalgoederen. De vastgestelde beeldkwaliteitseisen en bijbehorende budgetten zijn opgenomen in de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”.  (PDF, 5.4 MB)

Op 14 maart 2017 is het beleidsplan Wegen 2017-2020 (PDF, 1.3 MB)vastgesteld. In het beleidsplan wordt onder andere aandacht besteed aan integraliteit, teerhoudend asfalt en geluidsreducerende deklagen. Naast de verharde wegen heeft de gemeente ook onverharde wegen in haar bezit. Deze half- en onverharde wegen bevinden zich vooral in en rondom de Maashorst, Bedaf en de bossen bij Odiliapeel. Deze wegen worden onderhouden door het schaven/egaliseren van de wegen. Dit onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten van bewoners of inspectie van de onverharde weg door de eigen buitendienst. Voor het onderhoud aan deze wegen zijn richtlijnen opgesteld, tevens is er een stappenplan opgesteld welke gebruikt wordt om te bepalen of half- en onverharde wegen verhard mogen worden. De richtlijnen en het stappenplan zijn verwerkt in het beleidsplan Wegen.
Naast de jaarlijkse storting aan de onderhoudsvoorziening wegen wordt er vanuit de voorziening geen rekening gehouden met rehabilitaties. Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Rehabilitaties van wegen worden apart aangevraagd middels de offerte vervangingsinvesteringen voor de programmabegroting en leiden uiteindelijk tot grootschalige reconstructies van de openbare ruimte. Conform de verslagleggingsvoorschriften worden met ingang van 1 januari 2017 de vervangings-investeringen geactiveerd en afgeschreven.
In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget gevraagd middels een offerte.

De risico's zijn beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

 

Verloop 2017

Omschrijving Stand 1/1 2017 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12/2017
Groot onderhoud wegen € 1.834.564 € 904.841 € 1.255.365   € 1.484.040 

Uitvoering 2017

De storting in de onderhoudsvoorziening wegen bedroeg in 2017 € 850.994 (exclusief areaaluitbreiding). In 2017 zijn de volgende projecten (onderhoud of rehabilitatie) uitgevoerd en deels nog in uitvoering: asfaltpaden Raampark en Mellepark, Keizershof/Jonkerveld, Vaarzenhof/ Hofstukken, Industrielaan (oostelijk deel), Ruitersweg, Pnemstraat, rotonde Industrielaan/Liessentstraat, Knokerdweg, Helenastraat/St. Annastraat, Veghelsedijk en fietspad Zeelandsedijk. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de volgende projecten: Bosveld/Raam, Birgitinessenstraat/Sint Jansstraat, kruispunt Industrielaan/Noordelijke Rondweg, Heinsbergenstraat/ Hoevenseweg, parallelweg Middenpeelweg, herinrichting Terraveenplein/Oudedijk. Bij diverse projecten wordt waar mogelijk IT riolering bijgelegd en wordt er op het gebied van groen en openbare verlichting werkzaamheden uitgevoerd.