Verberg het menu

Veilig gevoel

Uden moet een gemeente zijn waar inwoners, werknemers van de vele bedrijven en gasten zich veilig en welkom voelen. Oftewel een gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit te kunnen realiseren, levert de gemeente op verschillende niveaus een bijdrage aan de verbetering van de lokale veiligheid. Bij verschillende veiligheidsproblemen is naast aandacht voor de handhaving ook aandacht voor zorg aan de orde. Een goede samenwerking en afstemming tussen de beleidsvelden zorg en veiligheid is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Deze samenwerking wordt in 2018 verder verstevigd. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in preventie om daarmee de zelfredzaamheid van de burger te vergroten.

Om de doelstellingen te behalen vult de gemeente haar regierol actief in. Het tijdig signaleren en aanpakken van veiligheidsproblemen is de eerste bijdrage aan een veilig gevoel. Daarbij is samenwerking essentieel. Wij werken samen met politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, hulpverleners en natuurlijk de inwoners. Om bovenstaande samenwerking te borgen, heeft de gemeenteraad in 2014 een kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Deze nota, voortaan Integraal Veiligheidplan (IVP) genoemd, wordt in 2018 vernieuwd voor de periode 2019-2022. Consultatie van burgers en ketenpartners maakt hier onderdeel van uit.

Het IVP vormt ook het beleidskader voor het jaarlijks op te stellen plan over toezicht en handhaving openbare ruimte (Thor) Hierin staat op welke terreinen de BOA’s toezicht uitoefenen en hoe. Van drank en horeca tot jongeren en van afval tot evenementen, enz. In 2018 worden voorbereidingen getroffen om het meerjarenuitvoeringskader toezicht en handhaving openbare  ruimte (Thor) 2016-2018 te vernieuwen voor de periode 2019-2022.  De cyclus van het IVP en die van het meerjarenkader toezicht openbare ruimte (Thor), lopen vanaf dan synchroon. Voor 2018 staat dus op het programma:

  • vernieuwen Integraal Veiligheidplan 2019-2022
  • vernieuwen Meerjaren uitvoeringskader Thor 2019-2022

In 2015 is het cluster Veiligheid opgericht, met als doel extra aandacht te kunnen geven aan met name de integrale aanpak van veiligheidsproblematieken en de verbinding te leggen tussen uitvoering en beleid. Het cluster heeft zich in 2016 en 2017 goed ontwikkeld. De samenwerking met de gemeente Landerd wordt in 2018 uitgebreid. Naast de al bestaande samenwerking op het terrein van de BOA’s (toezicht openbare ruimte), krijgt ook de samenwerking op het terrein van integrale veiligheid en rampenbestrijding concrete vorm. Het verder verbeteren van de zichtbaarheid van BOA’s in de wijken heeft ook in 2018 aandacht.

Op het terrein van ondermijning is de verwachting dat gemeenten, mede onder invloed van landelijke ontwikkelingen, in toenemende mate inspanningen moeten gaan verrichten. Een offerte wordt hierover aan de raad voorgelegd om ervoor te zorgen dat we onze taakstellingen op dit terrein structureel kunnen vormgeven.

Een andere aandachtspunt in 2018 is het verder verbeteren van evenementenveiligheid (inclusief de constructieve veiligheid). Begin 2018 is er voor de organisatoren van grote evenementen een informatiebijeenkomst gehouden. Hierin zijn ontwikkelingen geschetst en nadere afspraken gemaakt over verbetering van het traject van vergunningaanvraag en – verlening.

Het programma Veilig gevoel heeft vier doelstellingen:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: