Verberg het menu

Minder regels

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig en leefbaar Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, veilig recreëren op campings, het tegengaan van uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en het bevorderen van verkeersveiligheid.

Gekozen is voor de volgende thema’s integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op de campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen) en vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op bedrijventerreinen).

Tot de speerpunten van het plan voor integrale veiligheid behoort bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Hierbij is o.a. sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en intimidatie. Door het Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) is per gemeente in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg een beeld geschetst van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Op basis daarvan wordt bepaald welke zaken lokaal aangepakt kunnen worden. Daarnaast worden per politieteam speerpunten bepaald. Wij zullen samen met politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en maatschappelijke instellingen de georganiseerde criminaliteit nog sterker aanpakken. In dit kader loopt in onze gemeente reeds een project om eigenaren van vastgoed voor te lichten over het herkennen van verhuur van vastgoed aan criminelen en de risico's daarvan.

Ondermijnende criminaliteit is een thema waarbij van gemeente steeds meer wordt verlangd om de regie te nemen. Samen met de partners geeft de gemeente Uden invulling aan de verschillende taken die nodig zijn bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit werken we in het basisteam Maas en Leijgraaf  samen met onze ketenpartners. Gedurende een pilot van 2 jaren is ervaring opgedaan met een projectleider op het niveau van het basisteam op de ondermijningsdossiers. De pilot is bestuurlijk geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten om de projectleider structureel in te zetten. Voor onze gemeente betekent dit dat wij naar inwoneraantal structureel gaan bijdragen aan de salariskosten van deze projectleider.

Naast deze regionale aanpak, is het belangrijk om ook de aanpak van ondermijning op lokaal niveau goed te borgen. In het voorjaar van 2018 wordt hier een nader voorstel over gedaan, met financiële consequenties op structurele basis.

Een wetsvoorstel voor de nieuwe Prostitutiewet is op 21 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Nu ligt de wet ter behandeling in de Eerste Kamer. Na behandeling in de Eerste Kamer zal de gemeente Uden nieuw beleid moeten opstellen.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond / gerealiseerd   gestart / onderhanden   nog niet gestart

 
  Activiteit Indicator Toelichting
1 De handhavers in de openbare ruimte (BOA's) hebben hierin een spilfunctie. BOA's opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en duidelijk herkenbaar aan hun uniform. In februari 2017 is gestart met wekelijkse gezamenlijke briefings wijkagenten-boa’s.
De samenwerking met de politie, buurtbemiddeling en andere organisaties is goed.
2 We voegen gastheerschap toe aan de bestuurlijke opdracht van onze handhavers.

In de werkoverleggen/briefings krijgt gastheerschap en communicatie regelmatig aandacht. Praktijkervaringen worden collectief gedeeld om dit verder te optimaliseren.
In de periode januari 2016 tot en met december 2017 zijn 0 klachten binnengekomen over het gedrag van de bejegening van de BOA’s. We dragen ons werk positief uit, o.a. zijn we in de zomerperiode maandelijks in een kraam op de weekmarkt om het toezichtswerk uit te leggen en in gesprek te gaan met mensen. In mei 2017 hebben we voor gemeenteraads- en commissieleden een ‘Rondje BOA’ gehouden, wat inzicht gaf in het werk van de BOA’s. Voor collega’s in gemeentehuis is dit in het najaar 2017 gehouden.

3 Menselijke Udense maat is een belangrijke maatstaf bij de wijze van handhaving.

De Udense maat is uitgewerkt in het meerjarenuitvoeringskader. Hoofdlijn is dat in diverse gevallen eerst gewaarschuwd wordt. Het is aan de professionaliteit van de BOA om de situatie ter plekke te beoordelen. Indien nodig wordt direct beboet. In 2016 is gestart met het verstrekken van de zogenoemde 0-waarschuwingen: een brief die de gewaarschuwde thuis ontvangt met extra uitleg over waarom hij/zij een waarschuwing heeft ontvangen. Hier hebben we positieve reacties op ontvangen.

4 We bouwen de samenwerking met de BOA's in Maas en Leijgraaf uit.

Sinds januari 2017 voeren we voor de gemeente Landerd de BOA-taken uit. In de gemeente Boekel voeren we per 1-9 BOA-taken uit. Bij goed verloop, overweegt de gemeente Boekel vanaf 1 september 2018 meer uren in te huren bij de gemeente Uden.
In 2016 is gestart met een periodiek overleg tussen gemeenten in Oost-Brabant met als doel gezamenlijk de boa-werkzaamheden verder te professionaliseren. Dit loopt door in 2018. In 2018 wordt op initiatief van de gemeenten Uden en Cuijk gewerkt aan het organiseren van gezamenlijke BOA-cursusdagen voor de 8 gemeenten in Maas en Leijgraaf.


Prestatie indicatoren

Geen.