Verberg het menu

Financieel economische ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen

Op 15 maart 2017 heeft de verkiezing voor de Tweede Kamer plaatsgevonden. Volgende stap is dat er een Kabinet gevormd wordt. Na het vormen van een nieuw Kabinet wordt een Rijksbegroting opgesteld, gebaseerd op de meest actuele informatie van het Centraal Planbureau, en op basis van de diverse afspraken/plannen zoals opgenomen in het coalitieakkoord. De gevolgen van het Kabinetsbeleid en de Rijksbegroting werken ook door in onze Programmabegroting 2018, die in oktober ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van onze algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Eind maart heeft het Centraal Planbureau het Centraal Economisch Plan 2017 gepubliceerd met hierin haar financieel economische verwachtingen. De 'Middellangetermijnverkenning 2018-2021" was positief gestemd. Deze positieve lijn wordt doorgezet in het CEP 2017.

De groei van de Nederlandse economie zet stevig door en wordt gedragen door de consumptie en uitvoer. Hoewel de inflatie oploopt, hebben huishoudens meer te besteden.

Loonontwikkeling

De huidige Cao gemeenten heeft een looptijd tot 1 mei 2017. De onderhandelingen over een nieuwe Cao zullen mogelijk bij het opstellen van de Programmabegroting afgerond zijn. Vooralsnog ramen we een loonstijging van 1,5%. Dit percentage komt overeen met de inflatieontwikkeling (bbp) in 2018.

Werkgelegenheid, arbeidsaanbod en werkloosheid

De groei van de werkgelegenheid in de marktsector zet door en ook de werkgelegenheid in de zorg groeit weer, de werkloosheid daalt van 6,0% van de beroepsbevolking in 2016 naar 4,9% in 2017 en 4,7% in 2018. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt blijven echter onzeker. Mogelijk dat er zich nieuwe werkzoekende melden die zich eerst hadden teruggetrokken van de arbeidsmarkt.

Woningmarkt Uden

Het gaat goed met de Udense woningmarkt, die conclusie kon getrokken worden uit de 'Voortgangsrapportage Woningbouw 2016' die begin 2017 werd gepubliceerd. Dat geldt zowel voor de nieuwbouw als de bestaande woningbouw. In 2016 zijn in totaal 131 nieuwe woningen gebouwd, voor 2017 denken we dat dit aantal zelfs stijgt tot 150 nieuwe woningen.

Voor wat betreft de bedrijventerreinen verwachten we een stabielere ontwikkeling.   

Overheidstekort en overheidsschuld

In 2016 is het saldo op de overheidsbegroting omgeslagen van een tekort in een overschot. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt een overschot verwacht van respectievelijk 0,5% bbp en 0,8% bbp. Dit is uitzonderlijk. Het laatste overschot dateert van 2008, het jaar van het begin van de economische recessie. Deze scherpe verbetering komt vooral door de sterk toegenomen belastingontvangsten op Rijksniveau. Zoals bekend laten de Europese begrotingsregels een maximaal tekort van 3% bbp toe. Met een overschot zijn verdere overheidsbezuinigingen hiervoor in ieder geval niet meer noodzakelijk.

De bruto overheidsschuld ligt in 2017 met 58,5% bbp voor het eerst sinds 2010 onder het Maastricht-plafond van 60% bbp.